Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy lékařské chemie a biochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZCHB ZK 1 1P+1C česky
Přednášející:
Daniela Obitková, Jaroslav Racek (gar.), Zdeněk Hon
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy chemie a biochemie objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organizmů. Dále je zaměřen na principy látkových a energetických přeměn v organizmech. Cílem předmětu je osvojit si základy lékařské chemie a popisné biochemie a pochopit autonomní i spřažené metabolické pochody spojené s výměnou látek a se ziskem energie a podléhající regulačnímu ovlivňování.

Požadavky:

Podmínkou zakončení předmětu je 100% účast na cvičeních. Absenci ze závažných a doložených důvodů (např. nemoc) lze omluvit a seminář nahradit. Další podmínkou je zpracování protokolů z laboratorních úloh a pracovních listů. Vypracované protokoly i pracovní listy musí být schválené od vyučujícího. Formální i věcné náležitosti protokolů jsou obecně určeny na prvním semináři a dále specificky pro každou úlohu. Zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 30 testových otázek: 30 - 29 správných odpovědí = 1 (A); 28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B); 26 - 24 správných odpovědí = 2 (C); 23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D); 21 - 19 správných odpovědí = 3 (E); 18 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Biochemie buňky (buněčné organely, buněčná membrána - membránový transport).

Složení živé hmoty (biogenní prvky - makrobiogenní, mikrobiogenní, základní organické sloučeniny živé hmoty - nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy, lipidy).

Přívod živin trávicím traktem.

Voda a minerály (distribuce vody, hlavní ionty, ztráty vody).

Pojem a výpočet pH.

Xenobiochemie.

Metabolismus obecně (metabolické děje, Krebsův cyklus).

Rozdíly v metabolismu, dědičné poruchy metabolismu.

Acidobazická rovnováha.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laborataři, zákonné normy, označování chemických látek a směsí

2. Vyjadřování koncentrace roztoků

3. Měření pH, fosfátový pufr

4. Základy spektrofotometrie

5. Bílkoviny- možnosti stanovení v tělních tekutinách, stanovení koncentrace glukózy v tělních tekutinách

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Habermann, V.: Lékařská chemie. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0789-1.

[2] Bruce, A., et al.: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2006, ISBN 80-902906-2-0.

[3] Trojan, S., et al.: lékařská fyziologie, Praga: Grada, 2003, ISBN 80-247-0512-5.

[4] Rezácová, M., Stoklasová, A.: Základy biochemie lidského organismu, Praha: Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1510-3.

[6] Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. 2. vydání, Praha: Galén, Karolinum, 2006. ISBN 80-7262-324-9

[7] Stern, P. a kol.: Obecná a klinická biochemie. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-246-1025-6

[8] Kodícek, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VSCHT v Praze: 2007. Dostupné online (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/). ISBN 978-80-7080-669-2.

[9] Sofková, D., a kol.: Biochemie - základní kurz. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-7184-936-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-207
Obitková D.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Klinická laboratoř
místnost KL:K-207
Obitková D.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Klinická laboratoř
Čt
místnost KL:K-333
Racek J.
Hon Z.

08:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845406.html