Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Rehabilitační propedeutika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFRPP KZ 5 1P+1C česky
Přednášející:
Simona Hájková (gar.)
Cvičící:
Simona Hájková (gar.), Barbora Ducárová, Monika Kimličková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Podání přehledu o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Základní terminologie užívaná v rehabilitačním procesu. Základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii, základní fyzioterapeutické úkony.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

1. 100% účast na cvičení

2. průběžné přezkoušení vědomostí ústní i písemnou formou, student nesmí být hodnocen stupněm F

3. vypracování a prezentace seminární práce, student nesmí být honocen stupněm F

4.souhrnný opakovací test - písemné prokázání znalostí (test - 30 otázek) - minimální požadavek pro úspěšné splnění testu - 65 %

5. Konečné hodnocení - podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je splnění všech dílčích , výše uvedených požadavků v průběhu semestru a ve výsledném hodnocení A-F je zohledněna klasifikace dílčích požadavků v průběhu semestru. Tzn. V dílčím hodnocení nesmí být student hodnocen klasifikačním stupněm F.

Osnova přednášek:

Úvod do studia fyzioterapie - vymezení

základních pojmů, historie.

Obsah a cíle léčebné rehabilitace ,

rehabilitační tým ,rehabilitační plán.

Přehled zdravotnické dokumentace , bodové

ohodnocení léčebných výkonů dle sazebníku VZP.

Zásady přístupu k pacientovi,práva a

povinnosti pacientů.

Etický kodex fyzioterapeuta ,profesní,odborné

a jiné organizace.

Vzdělání a výzkum ve fyzioterapii.

Poznámka:

pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. - 2. administrativní úkony ve

fyzioterapii

3. - 4. sběr anamnestických dat

5. - 6. MKF

7. - 8 prezentace seminárních prací

9. - 10 prezentace seminárních prací

11. - 12 prezentace seminárních prací

13. - 14 závěrečné opakování

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Haškovcová,H.: Lékařská etika, Praha: Galén,1994. 230s. ISBN 80 - 85824 - 035

Votava,J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením

Kolář,P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Prah, Galén 2009, ISBN 978 - 80 - 7262 - 657 - 1

Švestková, Pfeiffer: Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví (MKF) 2010 ISBN 978 - 80 - 247 - 1587 - 2

ZÁKON č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky ZÁKON č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ZÁKON č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ZÁKON č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ZÁKON č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška MZ č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Vyhláška MZ č. 49/1993 Sb.,o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízeních Vyhláška MZ č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MZ č. 49/1993 Sb., Nařízení vlády č. 187/ 2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ZÁKON č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vyhláška MZ 394/2004 Sb.kterou se upravují podrobnosti konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky. Vyhláška MZ 423/2004 Sb,. kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Vyhláška MZ 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracvníků. Vyhláška MZ 395/2004 Sb., kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Vyhláška MZ 470/2004 Sb. ,kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka). ZÁKON č. 121/2004 Sb., kterým se mění zákon č.20/1966 Sb.o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, ZÁKON č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů, ZÁKON č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. ZÁKON č. 588/2004 Sb., kterým se mění zákon č.18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona 9/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vyhláška č.267/2012 Sb. o lázeňství

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-208
Hájková S.
15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
místnost KL:K-208
Kimličková M.
13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Hájková S.
17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
místnost KL:K-208
Kimličková M.
11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Kimličková M.
15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Ducárová B.
15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 7)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt
místnost KL:K-1
Hájková S.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-208
Hájková S.
17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836306.html