Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zdravotnická etika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZET KZ 2 2P česky
Přednášející:
Tibor Brečka (gar.)
Cvičící:
Tibor Brečka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět studenta seznamuje se základními etickými problémy v oblasti lékařské etiky vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací, které medicínské prostředí přináší.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:

Písemný test reflektující osnovu přednášek a témata probíraná na přednáškách.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

1.Etika jako filosofická disciplína, základní terminologie etiky

2.Aplikovaná etika: lékařská etika, etika v práci radiologického asistenta

3.Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných etických kodexů

4.Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi radiologického asistenta.

5.Práva pacientů a jejich role v humanizaci medicíny. Práva pacientů a jejich dodržování v radiologii

6.Problematika informovaného souhlasu, problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi. Informovaný souhlas a jeho využití v radiologii

7.Ochrana osobních dat, povinnost mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí

8.Problém bezpečnosti a lidské důstojnosti klientů s ohledem na radiologické postupy

9.Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně

10.Etické problémy umírání a smrti

11.Etická problematika transplantace orgánů

12.Etické aspekty asistované reprodukce, klonování, genetické testování

13.Alokace zdrojů, problém ceny a nákladů ve zdravotnictví

14.Zavádění nových technologií v medicíně, etika reklamy

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

1. Haškovcová, H. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-807492204-6

2. Munzarová M.: Proč NE etanázii aneb Být, či nebýt? Olomouc: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-304-3

3. Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Praha, Grada Publishing, 2011, ISBN 80-247-0924-4

4. Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1024-2

5. Ptáček, R., Bartůněk, P. et al. Lékař a pacient v moderní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5788-9

6. Ptáček, R.; Bartůněk, P. a kol: Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada Publishing, 2011

7. Sokol, J. Etika a život. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3 (elektronická kniha)

8. Sokol, J. Malá filozofie člověka/ Slovník filozofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2012. (elektronická kniha)

9. Šimek, J.: Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-1
Brečka T.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835106.html