Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dopravní stavby a územní plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSUP Z,ZK 6 5P+1C česky
Předmět je náhradou za:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUZ)
Přednášející:
František Pospíšil, Martin Lidmila (gar.), Ludvík Vébr (gar.), Ivan Vorel (gar.), Václav Jetel
Cvičící:
František Pospíšil, Ludvík Vébr (gar.), Ivan Vorel (gar.), Lucie Benešová, Ondřej Bret, Zuzana Čížková, Jiří Drbohlav, Filip Eichler, Karel Fazekas, Peter Gallo, Tomáš Havlíček, Jan Hradil, Václav Jetel, Petr Kučera, Jan Lambert, Vít Lojda, Lenka Lomoz, Zuzana Mašková, Petr Mondschein, Prokop Nedbal, Michal Petýrek, Marek Pýcha, Jan Suda, Jakub Šedina, Michal Štepánik, Michal Uhlík, Pavla Vacková, Martin Valášek, Jan Valentin, Tereza Valentová, Petra Váňová, Michal Weber, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení.

Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura.

Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se seznámí se základy projektování pozemních komunikací a dimenzování vozovek. Naučí se pracovat s projektovou dokumentací, bude schopen navrhnout (resp. posoudit správnost návrhu) konstrukci vozovky pro jednoduché podmínky.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informaci o hlediscích a parametrech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídla. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti kolejové dopravy se zaměřením na problematiku spojenou s projektováním a výstavbou jednotlivých druhů kolejové dopravy.

Studijní materiály:

!Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

!Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2

!Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X

?HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3

?Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7

:ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

:Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781706.html