Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiobiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPRDB KZ 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je v oblasti ionizujícího záření objasnění radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organizmu a významu reparačních procesů. Pozornost bude věnována různým patogenetickým formám akutní nemoci z ozáření, jejich periodizaci v klinickém obrazu, dále diagnostice, profylaxi a léčbě této nemoci. Studenti se seznámí s rizikem chronické nemoci z ozáření, s pozdními a genetickými následky ozáření, budou jim vysvětleny růstové poruchy a teratogenní účinky ionizujícího záření. Pozornost bude věnována i všem otázkám spojených s radiační událostí.

Posluchači se rovněž seznámí se zdroji, formami, účinky a klinickými formami využití neionizujících forem záření. Pozornost bude věnována především těm formám, které jsou v medicíně i v průmyslu nejvíce využívány - laser, elektromagnetické pole, elektrické pole.

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat všech tři testy a průměr jejich výsledků odpovídá známce klasifikovaného zápočtu. Otázky v testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F. Pokud student získal ze dvou testů známku F nebude mu klasifikovaný zápočet udělen.

Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A 100 - 90 výborně (excellent)

B 89 - 80 velmi dobře (very good)

C 79 - 70 dobře (good)

D 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

1. přednáška - Historie poznání ionizujícího záření

2. přednáška - Prvotní mechanizmy biologického účinku ionizujícího záření. Vztahy dávka - efekt ionizujícího záření. Odhad radiačního poškození

3. přednáška - Časné (nedeterministické) a pozdní (stochastické) účinky a následky ozáření ionizujícího záření

4. přednáška - Úprava subletálního radiačního poškození a odhad tolerance dalších ozáření

5. přednáška - Vliv ionizujícího záření na lidskou reprodukci. Genetické účinky ionizujícího záření

6. přednáška - Biodozimetrie + TEST I (biologické aspekty ionizujícího záření)

7. přednáška - Vlastnosti a interakce ionizujícího a neionizujícího záření včetně magnetického pole a jeho detekce

8. přednáška - Základy radiační hygieny

9. přednáška - Radiační nehody + TEST II (fyzikální aspekty ionizujícího záření)

10. přednáška - Patogenetické formy akutní nemoci z ozáření, profylaxe a jejich léčba

11. přednáška - Laser, typy laserových prostředí. Specifické biologické účinky působení laseru. Neionizující formy záření využívané v terapii

12. přednáška - Exkurze do SÚRO (přesný termín bude stanoven v průběhu semestru)

13. přednáška - TEST III (klinické aspekty ionizujícího záření), celkové vyhodnocení

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně na webových stránkách katedry.

Osnova cvičení:

nejsou vypsána

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Ochrana obyvatelstva a řízení krizových situací.

Studijní materiály:

Povinná

[1]Kuna P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie, MANUS, Praha, 2005

[2]Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P.: CBRN - jaderné zbraně a radiologické materiály. SPBI, Ostrava, 2007, 216 s ISBN 978-80-7385-029-6

[3]Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P.: CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. SPBI, Ostrava, 2008, 232 s., ISBN 978-80-7385-048-7

[4] Šinkorová, Z., Navrátil, L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2014, 90 s., ISBN 978-80-01-05626-4

Doporučená

[1]Butomo, I.V. et al.: Osnovy medicinskoj radiobiologii. Foliant, Sankt Peterburg, 2004

[2]Iljin L.A. et al.: Radiacionnaja medicina. IZDAT, Moskva, 2001Klener, V. et al.: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

[3]Kolektiv autorů: Moderní fototerapie a laseroterapie. MANUS, Praha 2000

[4]Neruda, O.: Radiační události. In: Štětina, J. a spolupracovníci: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing, Praha, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2755406.html