Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anglický jazyk 1-2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-A1L Z 0 2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Anglický jazyk pro IT (BI-A2L)
Anglický jazyk 2-1 (BI-A2Z)
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Valentová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia, jejichž jazykové znalosti a dovednosti jsou na mírně až středně pokročilé úrovni. Studenti se do tohoto předmětu zapisují většinou v prvním, eventuálně ve 2., popřípadě 3. ročníku. Výstupní úroveň je B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Předpokládá se, že po absolvování tohoto kursu BI-A1L se studenti v následujícím zimním semestru zapíší do kursů BI-A2Z a posléze v letním semestru do BI-A2L, které je připraví k povinné zkoušce na cílové úrovni B2. Při volbě pokročilosti kursu je třeba, aby student zvážil, kolik semestrů potřebuje, aby se kvalitně připravil ke zkoušce a dosáhl tak požadované cílové úrovně. Kursy BI-A1L se zaměřují na procvičování základních gramatických jevů (morfologie včetně kompletního časového systému; jednodušší větné konstrukce) a na budování komunikativních dovedností procvičovaných na obecných a odborných tématech.

Požadavky:

Celkové hodnocení se skládá z výsledků dvou testů (čtvrtletní a závěrečný) a průběžné aktivity na cvičeních včetně splněných domácích úkolů zadaných vyučujícím. K získání zápočtu je třeba, aby student dosáhl minimálně 50 bodů v celkovém hodnocení za předpokládané prezence na cvičeních 80%. Zápočet nelze udělit za docházku nižší než 50%.

. 40 bodů za čtvrtletní test

. 40 bodů za závěrečný test

. 10 bodů za domácí úkoly

. 10 bodů za aktivitu na cvičeních

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové

rozmezí Slovní

hodnocení

A 90 a více výborně

B 80-89 velmi dobře

C 70-79 dobře

D 60-69 uspokojivě

E 50-59 dostatečně

F méně než 50 nedostatečně

Osnova přednášek:

1. týden: Gerundium I

The Internet and email.

2. týden: Nepravidelná slovesa. Předpřítomný čas průběhový.

The web. Chat and conferencing.

3. týden: Frázová slovesa s GET. Gerundium II.

Internet security.

4. týden: Podmínkové věty I a II. Člen: více o jeho užití.

Graphics and design. Web design.

5. týden: Fráze s SET. Předminulý čas prostý a průběhový.

Desktop publishing.

6. týden: 1. test (Midterm)

7. týden: Nepravidelná slovesa. Účelové věty s různými podměty.

Multimedia.

8. týden: Nepřímá řeč.

Programming.

9. týden: Nepravidelná slovesa. Vazba předmětu s infinitivem.

Jobs in ICT.

10. týden: Fráze s GIVE a PUT. Minulý infinitiv a podmiňovací způsob minulý.

Communication systems.

11. týden: Podmínkové věty III. Vazby SO DO I, NEITHER DO I.

Networks.

12. týden: Vazba podmětu s infinitivem. Budoucí čas průběhový

Video games. New technologies.

13. týden: 2. test (Final Term)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Infotech English for Computer Users, 3rd Edition, Student´s Book + CD

Santiago Remacha Esteras, Cambridge 2008

Angličtina pro jazykové školy II., nové upravené vydání s klíčem + CD

Jaroslav Peprník, Stella Nangonová, Fortuna 2010

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-A1L

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-A1L
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:301
Valentová K.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:301
Valentová K.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2644906.html