Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Týmový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOTPR KZ 5 4S česky
Přednášející:
Marie Pospíšilová (gar.)
Cvičící:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová (gar.), Blanka Brůnová, Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Michal Vymyslický, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu v 5. semestru. Téma práce si tým (minimálně 2 a maximálně 5 studentů) vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce.

Požadavky:

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva ořešení projektu; P3: závěrečná prezentace kprojektu). Prezentace budou namátkově vyžadovány a prezentovány.

Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 14. 11. 2016, 8:00)

Odevzdaný text Týmového projektu dle metodiky pro BP, termín odevzdání tištěné verze 13. 1. 2017 (do 8:00) a zároveň do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá ztěchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu 17PBBSPRA, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Součástí splnění podmínek předmětu je i aktivní účast při praktické výuce optiky a optometrie v B16 a na Dni zraku. A to v celkovém počtu 14h.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Významná část hodinové dotace předmětu je věnována práci pod vedením vedoucího týmového projektu. Menší část je koncipována jako společné prezentace a kontrolní namátkové činnosti během semestru. Detailní harmonogram je uveden níže.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéhoto projektu. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a to prostřednictvím této příručky a též během vytváření práce pod vedením vedoucího TP. Jedná se o: základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu, vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů, typografická pravidla a korekturní značky, druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.), druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.), psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-016
Král J.
10:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Laboratoř studentské optiky
místnost KL:B-016
Žáková M.
10:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Laboratoř studentské optiky
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2550506.html