Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Genetika a molekulární biologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOGMB Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Obecná genetika: základní pojmy. Genotyp a genotyp. Mendelovy zákony. Základy klinické genetiky: způsoby přenosu dědičných onemocnění, monogenní dědičnost autozomální a gonozomální, polygenní dědičnost, příklady dědičných chorob. Mutageneza: typy mutací a jejich důsledky, fyzikální, chemické a biologické mutageny. Karcinogeneze, regulace buněčného dělení, protoonkogeny, nádorové supresorové geny, chromozomální změny u nádorů. Klinická cytogenetika. Vrozené chromozomální abnormality numerické a strukturní. Základy imunogenetiky, dědičnost krevních skupin. Prenatální cytogenetická diagnostika -její metody a indikace, etické problémy v genetice. Molekulární cytogenetika, hybridizace in situ. Metody asistované reprodukce. Molekulární biologie. Genové inženýrství, DNA klonování. Genová terapie.

Požadavky:

zápočet: 80% prezence, vypracování laborat.úloh, úspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Podmínky zkoušky: zápočet, úspěšné zvládnutí zkouškové písemné práce

Osnova přednášek:

1)Obecná genetika: základní pojmy. Genotyp a genotyp.

2)Mendelovy a Morganovy zákony.

3)Základy klinické genetiky: způsoby přenosu dědičných onemocnění, monogenní dědičnost autozomální, příklady dědičných chorob

4)Monogenní dědičnost gonozomální, příklady dědičných chorob

5)Polygenní a mitochondriální dědičnost.

6)Buněčného dělení, protoonkogeny, nádorové supresorové geny, apoptóza a nekróza.

7)Mutageneze a karcinogeneze. Typy mutací a jejich důsledky, fyzikální, chemické a biologické mutageny.

8)Klinická cytogenetika. Vrozené chromozomální abnormality numerické a strukturní.

9)Prenatální cytogenetická diagnostika. Metody a indikace, etické problémy v genetice.

10)Molekulární cytogenetika, hybridizace in situ. (mFISH, SKY, Chromosome Painting)

11)Molekulární biologie. Replikace, transkripce, translace. DNA diagnostika.

12)-13)Genové inženýrství, DNA klonování (restrikční enzymy, vektory, rekombinantní DNA). Geneticky modifikované organizmy.

14)Genová terapie in vitro, in vivo.

Osnova cvičení:

1. Obecná genetika.

2. Mendelovy a Morganovy zákony.

3. Buněčný cyklus, mitóza a meióza.

4. Buněčný cyklus, mitóza a meióza.

5. Bakteriální genetika.

6. Genetika rostlin a křížení. Rostlinné modelové organizmy. Genetika živočichů.

7. Klinická genetika.

8. Klinická genetika.

9. Monogenní autozomální a gonozomální dědičnost, příklady onemocnění.

10. Monogenní autozomální a gonozomální dědičnost, příklady onemocnění.

11. Multifaktoriální dědičnost.Imunogenetika.

12.Mutageneze, protoonkogeny, tumorsupresorové geny.

13. Molekulární biologie.

Cíle studia:

genetika, cytogenetika, genová terapie

Studijní materiály:

1) Sršeň Š., Sršňová K.: Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. Osveta. Martin 2000.

2) Kočárek E a kol.: Klinická cytogenetika I. Úvod do klinické cytogenetiky. Skripta 2. LF UK. Karolinum Praha 2006

3) Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F.Willard:Thompson and Thompson genetics in medicine, W.B. Saunders, Philadelphia 2001, USA, ISBN 0-7216-6902-6

4) Vymětalová V.: Biologie pro biomedicíncké inženýrství I, skripta ČVUT, Praha 2008

5)Snustad D. Peter, Simmons Michael J.: Genetika, MU Brno 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2547606.html