Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urbanismus 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UR2B Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět pokrývá dva základní tematické okruhy, a to úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, a úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí. Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené problematiky.

Přednáškové okruhy: 1) Urbanistická kompozice: urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky analýz z hlediska urbanistické kompozice, vlastnosti urbanistického návrhu, koncept urbanistického prostoru, multisenzuální povaha vnímání urbanistického prostoru, prostředky harmonizace urbanistického prostoru; typologie a morfologie urbanistických prostorů, město, hledání ideálního města, město a krajina, poloha města v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách ad.; 2) Urbanismus venkova: definice, urbanistická a architektonická specifika venkova, vývoj venkova, současnost a problémy venkova, hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století, ochrana historických jader, urbanistické a architektonické hodnoty vesnic, nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově, suburbanizace na venkově, venkovská krajina ad.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Cvičení se zabývá kompoziční analýzou konkrétního urbanistického (městského či venkovského) prostoru vč. jeho historických a funkčních souvislostí. Sestává s individuálního průzkumu v terénu a společné práce ve škole. Klade důraz na týmovou práci, schopnost vyjádření a prezentace myšlenek a aplikaci poznatků z přednášek na konkrétním urbanistickém prostoru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

!BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.

!HEXNER, Michal - NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.

!KAŠPAROVÁ, Ludmila – ROZEHNALOVÁ, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005.

!YNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.

!SÝ́KORA, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006.

?BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.

?HNILIČKA, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinný́ch domů. Brno: ERA, 2005.

?KRIER, Léon, Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.

?KUČA, Karel - KUČOVÁ, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000.

?KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,

?NORBERG - SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.

?PEŠTA, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ, 2014.

?Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25007105.html