Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPSP Z,ZK 3 10P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními otázkami správního práva zejména ve vazbě na oblast krizového řízení.Výklad bude zaměřen v prvé řadě na seznámení s instituty tvořícími obecnou část správního práva. Pozornost bude věnována také otázkám správního řízení. Součástí bude rovněž seznámení s nejdůležitějšími právními předpisy a nelegislativními dokumenty v oblasti krizového řízení ve vazbě na působnosti a pravomoci orgánů veřejné správy.

Požadavky:

minimálně 70% účast studentů na přednáškách

aktivní přístup studentů na přednáškách

zápočet

­zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované, originální semestrální práce

­rozsah práce 5 stran, hodnocení práce dle originality, přínosnosti, věcné a formální správnosti

zkouška

­písemné přezkoušení v rozsahu odpřednášené problematiky

­písemná zkouška bude tvořena z otázek testových a otázek tzv. otevřených

­podmínkou pro absolvování zkoušky je získání zápočtu

Osnova přednášek:

[1] Správní právo a veřejná správa, nositelé a adresáti veřejné správy

[2] Organizace české veřejné správy, postavení a působnost obce a kraje

[3] Správní řízení

[4] Pojem a druhy správních deliktů

[5] Ústavní základ krizového řízení

[6] Nejdůležitější právní předpisy v oblasti krizového řízení

[7] Krizový zákon - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

[8] Krizový zákon - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

[9] Postavení orgánů veřejné správy v oblasti kritické infrastruktury

[10] Nejdůležitější nelegislativní dokumenty v oblasti krizového řízení

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy správního práva jako samostatného právního oboru. Důraz bude kladen na pochopení postavení nositelů a adresátů veřejné správy především ve vazbě na oblast krizového řízení. Vzhledem k tomu, že převažující většina studentů by měla po skončení studia působit v oblasti veřejné správy, je znalost materie tohoto oboru pro ně zcela zásadní.

Studijní materiály:

[1] BANDŽAK, J. Správní právo - obecná část. 1. Vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011. 288 s. ISBN 978-80-7452-021-1.

[2] HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 8. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

792 s. ISBN 978-80-7179-254-3.

[3] HORZINKOVÁ, E. a kol. Správní právo: zvláštní část. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7380-105-2.

[4] HORZINKOVÁ, E. - FIALA, Z. Správní právo hmotné: obecná část. Praha: Leges, 2010.

207 s. ISBN 978-80-87212-55-4.

[5] HORZINKOVÁ, E. - NOVOTNÝ V. Správní právo procesní. 4. Vyd. Praha: Leges, 2012.

368 s. ISBN 978-80-87576-15-1.

[6] HORZINKOVÁ, E. - NOVOTNÝ V. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2. Vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 2010. 233 s. ISBN 978-80-7380-263-9.

[7] KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana kritické infrastruktury. 1. Vyd. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů, 2011. 189 s. ISBN 978-80-260-1215-3.

[8] Právní předpisy a dokumenty nelegislativní povahy:

[1] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

[3] Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[5] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[6] Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[7] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

[9] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[13] Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

[14] Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 934 k určení prvků kritické infrastruktury.

[15] Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 14. května 2002 č. 295 k Harmonogramu přípravy

a zpracování krizových plánů.

[16] Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

[17] Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[18] Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2493606.html