Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Soudní lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPSL Z,ZK 3 8P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná, prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Požadavky:

Požadavky pro prezenční formu studia:

Pro zakončení předmětu student prokáže znalost problematiky zpracováním seminární práce na vybrané téma (shodné s tématy přednášek - viz níže) a ústní zkouškou (obhájení seminární práce - tj. rozhovor na vybrané téma).

Požadavky pro kombinovanou formu studia:

Pro zakončení předmětu student prokáže zanlost problematiky zkouškou formou testu, který se skládá z 15 otázek. Každá otázka má jen jedno správné řešení. Existuje negativní nebo pozitivní řešení. Doba na řešení testu je 30 minut. Správná odpověď se zakřížkuje v rámečku, kde jsou možnosti výběru správné odpovědi: A,B,C nebo D.

Student může získat maximálně 30 bodů. Pro úspěšné ukončení musí získat min. 21 bodů.

A (výborně) 30 - 29 bodů

B (velmi dobře) 28 - 27 bodů

C (dobře) 26 - 25 bodů

D (uspokojivě) 24 - 23 bodů

E (dostatečně) 22 - 21 bodů

F (nedostatečně) 20 bodů a méně

Osnova přednášek:

Koncepce soudního lékařství, základní pojmy, smrt., prohlídka a pitva zemřelých, posmrtné

změny, vitální reakce, určování doby smrti.

Náhlé úmrtí, SIDS.

Prohlídka živých osob, biomechanika poranění, tupé, ostré, střelné poranění.

Udušení, poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem, změnou tlaku a ionizujícím zářením.

Dopravní nehody, úrazy v letectví, poranění pádem. Základy forenzní biomechaniky traumatologie

a postupy při hromadných neštěstích.

Identifikace.

Pomocná vyšetřeními při pitvě (histologické, histochemické,imunohistochemické, biochemické,

toxikologické, molekulárněbiologické).

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná,prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů: Soudní lékařství. Ed: Vorel, F. Grada Publishing, Praha, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2490806.html