Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy ekonomiky a managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPZEM KZ 4 16P+8C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi managementu a důležitých ekonomických kategoriích nezbytných pro řídící funkce. Důraz bude kladen na pochopení hlavních manažerských funkcí, plánovacího procesu a rovněž tvorbu organizačních struktur řízení. V další části bude procvičena motivace lidí, komunikace, marketing a zásady vedení lidí. Ekonomická část předmětu se bude zabývat těmi ekonomickými aspekty, které přímo nebo nepřímo ovlivňují manažerská rozhodování. Ekonomická část se bude týkat témat mikroekonomických i makroekonomických.

Požadavky:

Prezenční studium:

- aktivní účast na cvičení - min. 80% (kontrolovaná docházka)

- prezentace projektu na zadané téma v rámci cvičení (pracovní skupiny 3 - 4 studenti)

Písemné přezkoušení z otázek managementu a ekonomiky (otevřené a uzavřené otázky 5 management, 5 ekonomika), max. počet bodů 20, minimální počet bodů pro udělení kl. zápočtu 12 bodů

kombinované studium:

- prezentace projektu na zadané téma v rámci cvičení (pracovní skupiny 4 - 5 studentů)

Písemné přezkoušení z otázek managementu a ekonomiky (otevřené a uzavřené otázky 5 management, 5 ekonomika), max. počet bodů 20, minimální počet bodů pro udělení kl. zápočtu 12 bodů

Osnova přednášek:

[1] Přístupy, osobnosti a prostředí managementu,

[2] Manažerské funkce, role manažera,

[3] Rozhodování, plánování,

[4] Motivace, vedení lidí, personalistika

[5] Organizování, organizační struktury,

[6] Komunikace v manažerské práci, monitorování, kontrola, hodnocení,

[7] Mikroekonomie, základní zákony.

[8] Rozhodování spotřebitele

[9] Náklady firmy

[10] Poptávka a nabídka

[11] Trh práce a kapitálu, mikroekonomická role státu

[12] Makroekonomie, makroekonomický produkt a důchod

[14] Agregátní poptávka, agregátní nabídka, hospodářské cykly, inflace a nezaměstnanost,

[15] Měnová a fiskální politika.

Osnova cvičení:

[1] Manažerské funkce a role, proces rozhodování a plánování, stanovení cílů a priorit,

[2] Motivační proces, strategie zvyšování motivace, typy organizačních struktur a jejich tvorba,

[3] Efektivní manažerská komunikace, zásady a metody kontroly a hodnocení, případové studie

[4] Rozhodování spotřebitele ? odvozování indiferenčních křivek,

[5] Náklady firmy ? výpočet, odvozování nákladových křivek, optimum firmy

[6] Mikroekonomická role státu, odvození agregátní nabídky a poptávky

[7] Inflace ? výpočet inflace, výpočet míry inflace, vliv inflace na rozhodování manažera, nezaměstnanost a její vliv na rozhodování manažera, monetární a fiskální politika a její vliv na manažerské postupy

Cíle studia:

Student po absolvování předmětu získá základní přehled o vývoji managementu, porozumí jednotlivým fázím řízení ? plánování, organizování, vedení a kontrola. Pro správné rozhodování je nezbytná znalost mikro a makroekonomických souvislostí. Cílem předmětu je uvést základní ekonomické pojmy, a to jak z oblasti mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomie. Student dokáže propojit teoreticky získané znalosti z managementu a ekonomie do praktického užití. Na případových situacích si student ověří získané znalosti.

Studijní materiály:

Literatura - management:

Povinná:

[1] VEBER, J. a kol. Management, Praha: Management Press, 2009, 600 stran, ISBN 978-80-7261-200-0.

[2] BĚLOHLÁVEK, F.: Management, Rubico, 642 stran, ISBN 80-85839-45-8

Literatura ? ekonomika

Povinná:

[1] HEISSLER H., VALENČÍK R., WAWROSZ P.: Mikroekonomie, základní kurs. Praha: VŠFS 2010 (EUPRESS), ISBN 978-80-7408-039-5

[2] HOLMAN, R: Ekonomie, C.H.Beck, 4. vydání, ISBN 80-7179-891-6

[3] WAWROSZ, Petr, HEISSLER, H., HELÍSEK. M., MACH P.: Makroekonomie základní kurz. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-059-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2485106.html