Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technická mechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14TEM Z,ZK 6 4
Přednášející:
Jiří Kunz (gar.)
Cvičící:
Jiří Kunz (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět představuje spojovací článek mezi teoretickými poznatky z mechaniky tuhých těles, získanými v rámci základního kursu fyziky, a následujícími inženýrskými disciplínami, věnovanými analýze napětí a deformací, ke kterým dochází v reálných tělesech a konstrukčních částech. Základní zákonitosti statiky, kinematiky a dynamiky a jejich aplikace.

Požadavky:

Fyzika - mechanika.

Matematická analýza.

Osnova přednášek:

1. Statika.

1. 1 Základní definice a zákony.

1. 2 Rovnováha útvarů vázaných, druhy podpor.

1. 3 Vnitřní statické účinky (posouvající síla, ohybový a krouticí moment) u nosníků.

1. 4 Příhradové nosníky (osové síly v prutech).

1. 5 Statika a pasivní odpory (smykové tření, odpor při valení).

2. Kinematika.

2. 1 Kinematika hmotných bodů - základní principy.

2. 2 Kinematika tuhých těles - druhy pohybu, matematický popis.

2. 3 Současné pohyby (unášivý, relativní a absolutní pohyb).

2. 4 Kinematika mechanismů, metody řešení.

3. Dynamika.

3. 1 Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů - základní principy.

3. 2 Dynamika tuhého telesa, princip virtuálních prací.

3. 3 Momenty setrvačnosti a jejich výpočet.

3. 4 Kinetická energie pohybujících se těles.

Osnova cvičení:

Výpočet reakcí a vnitřních statických účinků u nosníků. Výpočet osových sil v prutech příhradové konstrukce. Řešení jednoduchých kinematických a dynamických úloh. Výpočet momentů setrvačnosti těles různých geometrií.

Cíle studia:

Znalosti:

Získat základní teoretické znalosti ze statiky, kinematiky a dynamiky s ohledem na použití v inženýrské praxi.

Schopnosti:

Být schopen spočítat reakce v podporách různých druhů, vnitřní statické účinky u nosníků a osové síly u příhradových nosníků. Být schopen řešit jednoduché úlohy týkající se kinematiky a dynamiky těles a mechanických soustav.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kunz,J.: Technická mechanika. Praha, Vydavatelství ČVUT 1993.

[2] Kunz,J.: Technická mechanika. Statika s příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014 (in Czech).

Doporučená literatura:

[3] Crandall,S.H. - Dahl,N.C. - Lardner,T.J.: An introduction to the mechanics of solids. Tokyo, McGraw-Hill Kogakusha 1972.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24211805.html