Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané partie z legislativy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VPL Z 2 2 česky
Přednášející:
Hana Bílková (gar.), Dagmar Fuchsová (gar.), Dušan Kobylka
Cvičící:
Hana Bílková (gar.), Dagmar Fuchsová (gar.), Dušan Kobylka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na platnou legislativu ČR v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, tj. především na Atomový zákon a prováděcí předpisy k tomuto zákonu. Pozornost je věnována struktuře Atomového zákona, základním definicím a seznámení se s legislativními požadavky pro různé oblasti regulace jako jsou např. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, havarijní připravenost, atd.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Legislativa v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 2 přednášky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zákony v gesci SUJB, přehled prováděcích předpisů k Atomovému zákonu, základní pojmy z Atomového zákona, struktura a obsah Atomového zákona.

2. Zabezpečování jakosti, 1 přednáška

Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečení jakosti vybraných zařízení, zavedení systému jakosti a jeho rozsah, požadavky na systém jakosti.

3. Radiační ochrana, 3 přednášky

Cíle a principy radiační ochrany, vyhláška o radiační ochraně, veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany, nakládání s radioaktivními odpady.

4. Radiační monitorovací síť, 1 přednáška

Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, základní pojmy, činnost a organizace radiační monitorovací sítě, síť včasného zjištění, zaštění činnosti. 5. Životní cyklus jaderných zařízení, 1 přednáška

Definice jaderného zařízení, umísťování, výstavba jaderného zařízení, uvádění do provozu a provoz jaderného zařízení, vyřazování z provozu, povolení a legislativa k jednotlivým činnostem.

6. Jaderná bezpečnost, 1 přednáška

Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti, vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu.

7. Havarijní připravenost, 1 přednáška

Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, klasifikace mimořádných událostí.

8. Fyzická ochrana, 1 přednáška

Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení, zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů při přepravě, dokumentace schvalovaná SÚJB.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Přehled legislativních předpisů ČR z oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, základní pojmy používané v dané legislativě, základní legislativní požadavky.

Schopnosti:

Orientace v legislativních předpisech pro oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, aplikace legislativních ustanovení v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

1. Prováděcí předpisy k Atomovému zákonu.

2. Výroční zprávy SÚJB

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23448305.html