Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Spektrometrie ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SPDB ZK 3 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět shrnuje základy spektrometrie ionizujícího záření a její aplikace. Zejména se zabývá vlastnostmi a parametry spektrometrických systémů pro různé typy záření. Dále použití výpočetní techniky pro analýzu spekter, optimalizaci kalibračních metodik. Jsou nastíněny základní charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory běžně používaných v praxi.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DET

Osnova přednášek:

1. Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření

2. Zdroje záření, druhy rozpadů a typy emitovaného záření, interakce alfa,beta a gama záření s hmotou.

3. Rozpadová schemata.

4. Přehled spektrometrických systémů (pro záření alfa, beta, gama a X).

5. Fyzikální zásady jevů v pevné látce, mechanizmus vzniku scintilací.

6. Mechanizmus vzniku signálu v polovodičovém detektoru.

7. Oblasti využití scintilačních a polovodičových detektorů.

8. Podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.

9. Polovodičové detektory, typy, parametry, výběr detektoru, jemné efekty.

10. Energetická kalibrace, stanovení účinnosti.

11. Počítaná účinnost, základy metody Monte Carlo, programy Canberra LABSOC, ISOCS.

12. Vyhledávání píků, 1., 2. hlazená derivace, kriteria pro existenci píku.

13. Primární etalony energie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o základních aplikacích spektrometrie ionizujícího záření, její vlastnosti, parametry spektroskopických systémů a vyhodnocování spekter.

Schopnosti:

Použití výpočetní techniky pro základní analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, smysluplná analýza spekter a identifikace píků ve spektrech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Šeda, J. a kol., Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, 1983

[2] Deberin, K., Helmer, R. G., Gamma and X-Ray Spectrometry, Elsevier Science Publishers B. V., 1988

[3] Knoll. G. F., Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York,1979

[4] Adams, F.,Dams, R., Applied Gamma-Ray Spectrometry, Pergamon Press, 1970

Doporučená literatura:

[5] Quitner, P., Gamma-Ray Spectroscopy, Akademiai, Budapest, 1972

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886406.html