Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Personální informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PIS Z 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět umožňuje studentům osvojit si vědomosti týkající se zásad, postupů a technologií zpracování personálních údajů a personálních evidencí, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, seminářů, případových studií a demonstrování.

Požadavky:

1) Řešení úkolů na cvičení: 6 úkolů x 2 body = 12 bodů

2) Test z obsahu přednášek: 15 otázek x 2 body = 30 bodů.

Celkem: min. 28 bodů

Osnova přednášek:

Pojetí personálního informačního systému

Personální údaje a personální evidence

Ochrana osobních údajů v personální praxi

Historie podnikových informačních systémů

Výběr personálního informačního systému

Zavádění personálního informačního systému

Aplikace personálního informačního systému

Personální informační systémy na českém i světové trhu

Budoucnost a trendy personálního informačního systému

Elektronické řízení lidských zdrojů

Osnova cvičení:

Úvodní informace k předmětu

Řešení případových studií

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit pojetí personálního informačního systému, druhy personálních údajů a personálních evidencí, zásady ochrany osobních údajů v personální praxi, výběr, zavádění a aplikaci personálního informačního systému nebo trendy využití informačních a komunikačních technologií v personalistice.

Studijní materiály:

Prezentace z přednášek.

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

CHLÁDKOVÁ, A, BUKOVJAN, P. Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 528 s. ISBN 978-80-7478-692-1.

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4., rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3

ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 200 s. ISBN 978-80-247-5212-9.

ŽUFAN, Jan. Informační systémy v moderním personálním řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. ISBN 978-80-7357-955-5.

Právní předpisy (ve znění pozdějších předpisů):

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1692406.html