Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nové trendy v personalistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51NTP Z,ZK 6 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět se zabývá teoretickými východisky a možnostmi aplikace trendů v personalistice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Kontext vzniku a uplatňování trendů v personalistice - vnější a vnitřní faktory

Rozvoj a klíčová témata řízení lidských zdrojů v České republice - transformace systému

Přehled hlavních trendů v personalistice: Talent management. Diversity management. Age management. CSR. Worklife balance. Flexikurita. Strategické partnertví a firemní kultura. Personální marketing , sociální sítě a média.

Osnova cvičení:

Úvodní cvičení, seznámení s požadavky zápočtu

Rozbor studie People advantage / poslední, SWOT analýza

Prezentace Rozvojového plánu

Prezentace Rozvojového plánu

Prezentace Rozvojového plánu

Možnosti a limity NTP (Talent mng)

Možnosti a limity NTP (Diverzita, Age mng)

Možnosti a limity NTP (CSR)

Možnosti a limity NTP (Worklife balance, alternativní režimy práce, Flexikurita)

Možnosti a limity NTP (Strategické a business partnership, Firemní kultura)

Možnosti a limity NTP (Personální marketing a soc. media)

Studentská konference, zápočty

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit studentům aktuální novinky a trendy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a vedení lidí, poukázat na hlavní oblasti rozvoje, výhledy do následujícího období a na související změny v požadavcích na způsobilosti a kompetence hlavních nositelů personální práce v pracovních organizacích.

Studijní materiály:

Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů - nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007.

Drucker, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000.

Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 4. rozšířené vydání. Praha: MP 2008.

Tureckiová, M. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2009.

Ulrich, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1692306.html