Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Sociologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51S Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Výuka předmětu je zaměřena zejména na následující tematické okruhy:

Sociologie jako věda, sociologické myšlení včetně historických aspektů, hlavní pojmy a vazby.Zvládání sociálních rolí. Česká společnost na prahu 21. století. Sociologický výzkum. Sociologie a management.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce: 40% test, 40% ústní, 20% hodnocení analýzy článku

2 písemné testy na přednáškách (je součástí ZK, ne Z) - 7., a 10. výukový týden, vždy 10 otázek (3varianty odpovědí), každá otázka 1 b., min. 5b. z každého testu, tj. pro splnění celkem min 10 bodů

1.Test - ZICH, F. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: EU Press 2009 (vše mimo s. 79 -96) GIDDENS, A. Sociologie, Praha: Argo, 2005 (kap. 1., 2., 10.).

2.Test - GIDDENS, A. Sociologie, Praha: Argo, 2005 (kap. 11). KELLER, J., Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2010 (kap. 4, s. 98-150, kap. 6 s. 170-198)

Ústní zkouška (2 otázky)

Osnova přednášek:

Cílem předmětu jsou základní informace pro orientaci v oblasti sociologie v kontextu současného sociologického myšlení, porozumění základním termínům a jejich vazbám - socializace, sociální role, sociální stratifikace, teoretické i praktické zvládnutí různých sociálních rolí a situací v praxi. Porozumění situaci v české, evropské společnosti a vývoji v mezinárodním kontextu v 21. století. Dalším cílem je osvojení prostředků pro aplikovaný výzkum, tj. tvorba dotazníku a dalších postupů kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu včetně vazeb na management - personální, podnikový.

Osnova cvičení:

1.Předmět sociologie, terminologie, sociologické přístupy ke společnosti, evropská a česká sociologie.

2.Metody zkoumání názorů a postojů lidí na společenské jevy - sociologický výzkum

3.Jedinec jako předmět sociologie, socializace, životní cyklus

4.Sociální struktura I. - vývoj, teoretické přístupy

5.Sociální struktura II. - Sociální vrstvy

6.Sociální struktura III. - ČR ,

7.Trh práce, problematika zaměstnanosti a nezaměstnanosti I.

8.Trh práce, problematika zaměstnanosti a nezaměstnanosti II.

9.Prognózy vývoje populace a společnosti v 21. století

10.Vývoj společenských systémů a jeho reflexe ve vývoji sociologického myšlení

11.Vazby aplikovaných sociologických disciplín k ekonomicko-manažerským, k personalistice

12.Shrnutí poznatků ze sociologie

13.Závěr

Cíle studia:

Cílem předmětu v teoreticko-koncepční rovině je podat posluchačům základní informace pro orientaci v oblasti sociologie v kontextu současného sociologického myšlení. Studenti porozumí základním termínům a jejich vazbám - socializace, sociální role, komunikace, instituce, sociální stratifikace, moc, agrese. Důraz je kladen na jejich konkrétní užití.

Studijní materiály:

Berger, P.L. Pozvání do sociologie. Praha: Naše vojsko, 2003.

Diesman, M. Jak vyrábět sociologickou znalost. Praha: Karolinum, 1998.

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.

Havlik, R.; Koťa, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.

Plaňava, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada, 2005.

Sak, P., et al. Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. (vybrané kapitoly)

Šafránková, J. Sociologie [online]. Intranet MÚVS ČVUT, 2008.

Tuček, M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Slon, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1689306.html