Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Sociálně psychologický výcvik a krizová intervence I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZSPV1 Z 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z teorií sociální psychologie, přičemž se sociálně psychologický výcvik primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností. Hlavním cílem je podpora jedince a rozvoj jeho možností. Jeho realizace vždy probíhá v rámci sociální skupiny a využívá dynamiku této skupiny a procesy, které v ní nastávají. Významnou složkou výcviku je propojení vlastních zkušeností a prožitků s teoretickými poznatky a vědomostmi.

Předmět využívá učení v sociální interakci, která pomáhá studentům ke globálnímu pohledu na osobnost člověka v souvislosti se sociálním prostředím, očekávanými sociálními rolemi kladenými na určité věkové skupiny. Studenti mají pochopit identitu osobnosti v cyklu života, determinaci změn osobnosti a porozumět nepatologickým krizím života a významu komunikace v jednotlivých věkových obdobích.

Absolvování předmětu studenti získají komplexní znalosti a dovednosti, jak příslušné sociální dovednosti využívat v různorodých interakcích, současně by se mělo prohloubit jejich pochopení projevů různých sociálních dovedností u druhých osob.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů. Je potřeba dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady.

Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšná prezentace seminární práce.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1.Socializace jedince: sociální učení a zrání, faktory socializace. Rodina jako primární sociální skupina.

2.Životní cyklus člověka, determinace změn osobnosti člověka. Formování základních složek jáství v dětství. Výchovné styly.

3.Teoretická východiska pro práci s výcvikovou skupinou.

4.Skupinová dynamika.

5.Vedení skupiny.

6.Vývojové fáze skupiny.

7.Podmínky pro práci ve skupině.

8.Techniky pro práci ve skupině interakčního psychologického výcviku.

9. Aplikace her ve výcvikové skupině.

10.Prezentace studentů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je učení, které využívá sociální interakci, která pomáhá studentům ke globálnímu pohledu na osobnost člověka v souvislosti se sociálním prostředím, očekávanými sociálními rolemi kladenými na určité věkové skupiny.

Studenti zde mají pochopit identitu osobnosti v cyklu života, determinaci změn osobnosti a porozumět nepatologickým krizím života a významu komunikace v jednotlivých věkových obdobích.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P.: Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.

[2] KOLAŘÍK, M.: Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada, 2011.

[3] HERMOCHOVÁ, S.: Sociálně psychologický výcvik, Praha: SPN, 1988.

[4] KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J.: Aplikovaná sociální psychologie. Sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada, 2001.

[5] VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000.

- Doporučená literatura:

[7] VYMĚTAL, J.: Obecná psychoterapie. Praha: Grada. 2004

[8] KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Praha: Grada. 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1531906.html