Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiační ochrana

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZRO KZ 1 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ioni-zujícím zářením a dozimetrie. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat dva testy (v průběhu a na konci semestru). Výsledky obou testů budou vyjádřeny jako procentuální zisk dosažených bodů a výsledná známka bude dána zprůměrováním těchto dvou výsledků testů. Otázky v testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A.. 100 - 90 výborně (excellent)

B.. 89 - 80 velmi dobře (very good)

C.. 79 - 70 dobře (good)

D.. 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E... 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F... 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

I. Ionizující záření a legislativa České republiky

II. Základy fyziky ionizujícího záření

III. Interakce ionizujícího záření s hmotou

IV. Biologické účinky ionizujícího záření. Stochastické a nestochastické účinky

V. Veličiny a jednotky v ochraně před zářením

VI. Cíle a principy radiační ochrany

VII. Základy ochrany před ionizujícím zářením.

VIII. Limitování ozáření a monitorování

IX. Principy detekce ionizujícího záření

X. Využití ionizujícího záření

XI. Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž

XII. Radiační monitorovací sít

XIII. Radioaktivní odpad

XIV. Zneužití ionizujícího záření. Jaderné zbraně radiobiologický terorismus

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je v oblasti ionizujícího záření objasnění radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organizmu a významu reparačních procesů. Studenti získají základní orientaci v oboru radiační ochrana, budou schopni analyzovat a hodnotit rizika ozáření při konkrétních způsobech využívání zdrojů ionizujícího záření ve společnosti..

Studijní materiály:

1. Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012

. tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

. online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

. online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

. online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-02-7

Online http://www.frpo.eu/

2. Navrátil, L., Rosina, J. a kolektiv. Medicínská biofyzika, Avicenum, Grada Pu-blishing, 2005, ISBN 80-247-1152-4

3. Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004,

4. Navrátil, L., Kuna, P. a kol.: Klinická radiobiologie. MANUS, Praha, 2005

5. Kolektiv autoru (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SUJB, Praha, 2000

,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1528606.html