Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy odborné terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZOT KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Latinská, anglická, německá a ruská slovní zásoba, kterou používá ošetřovatelský personál. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií.

Tematické okruhy přednášek budou specifikovány podle aktuálního stavu znalostí podle obecného schématu:

Požadavky:

Podmínkou získání KZ je:

1. aktivní účast na cvičeních (neúčast je možná pouze z vážných důvodů),

2. úspěšné absolvování dvou písemných testů. První test se koná po uplynutí 6 týdnů výuky a druhý v zápočtovém týdnu.

První test se skládá s následujících částí:

Část první: slovní zásoba. (překlad slovíček do a z latinského jazyku. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

Část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz do a z latinského jazyku)

Druhý test obsahuje: složitější diagnózy a diagnostické a léčebné postupy (překlad jednotlivých postupů do a z latinského jazyku)

V případě úspěšného absolvování testů může student získat 70 bodů, což odpovídá hodnocení A.

Další hodnocení je v souladu s hodnotícím systémem ECTS.

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze průběh testu modifikovat dle jeho potřeb.

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět v českém jazyce je souhrnem hlavních opor, které může student použít ke studiu, aby získal potřebné znalosti pro absolvování zápočtu. Student tak má k dispozici komplexní podklady pro výuku.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Původ a význam latiny pro obecnou vzdělanost. Analogie a rozdíly mezi latinou a češtinou. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek.

2. týden: Nástin gramatických problémů. Rod-číslo-stupňování-číslovky-předpony-přípony. Pád. Deklinace + přehled deklinací. Struktura anatomického termínu

3. týden: I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem

4. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řádové, substantivování adjektiv. Latinské předložky a předpony

5. týden: slovní zásoba, opakování, průběžný test

6. týden: III. deklinace - substantiva různoslabičná, názvosloví zákroků a výkonů, názvosloví nádorů, záněty

7. týden: III. deklinace - substantiva stejnoslabičná, adjektiva. Názvosloví nespecifikovaných onemocnění a vyjádření bolesti. Ukázky diagnóz

8. týden: stupňování adjektiv - pravidelné, nepravidelné

9. týden: IV. deklinace, V. deklinace

10. týden: slovní zásoba, opakování, průběžný test

11. týden: Systémy lidského těla. Vzhled poloha, tvar, povrch, barva. Habitus.

12. týden: Názvosloví patologické a klinické

13. týden: Opakování jednotlivých témat a překladů lékařských termínů

14. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s latinskou abecedou, výslovností a přízvukem. Značná část je věnována latinské, anglické, německé a ruské slovní zásoby, kterou používá ošetřovatelský personál.

V další části předmětu jsou postupně probírány běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií.

Studijní materiály:

[1] Kábrt, J., Chlumská, E: Lékařská terminologie. Praha: Informatorium 2001.

[2] Kábrt, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[3] Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: Karolinum. 2005.

[4] Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

[5] Ralbovská, R.: 11 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

[6] Kábrt, J., Kábrt jr., J.: Lexicon medicum. 2 dopl. A přeprac. Vyd. Praha: Galén. 2004.

[7] Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

[8] Pacovský, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[9] Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

[10] Strakošová, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením), Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1526806.html