Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Sběr a přenos dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B38SPD Z,ZK 5 14P+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je věnován principům a technologiím systémů pro sběr a přenos dat (SPD) a jejich nasazení v typických třídách aplikací. Stručně jsou popsána základní fyzická komunikační média, vysvětlen pojem inteligentní převodník (transducer) a představeny základní modely datových přenosů. Jsou popsány principy a aplikační chování jednoduchých rozhraní i komplexních PDS standardů a počítačových sítí pro SPD aplikace. Veškerá témata jsou doplněna o praktické poznatky o instalaci a provozu SPD systémů včetně základních informací o EMC.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, kategorizace SPD (sběr a přenos dat) systémů

2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, aplikační parametry, porovnání

3. Centralizované a distribuované SPD systémy, vlastnosti, přednosti a nedostatky v různých třídách aplikací, Inteligentní transducer (senzor/akční člen), jeho struktura, možnosti, standard IEEE 1451

4. Kategorizace aplikací SPD systémů (řídicí systémy, kontinuální procesy, geograficky rozsáhlé systémy, sběry dat z měřičů odběru médií, systémy ve vozidlech a letadlech ), jejich specifické požadavky a omezení

5. Model ISO/OSI, funkce vrstev, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu

6. Propojování distribuovaných systémů, modely Server-Klient, Producent-Konzument, koncepce VFD (Virtual Field Device) a jeho využití v SPD systémech

7. Základní prostředky SPD - analogová rozhraní, rozhraní EIA-232, EIA422, EIA-423, EIA-485; průmyslové distribuované systémy X počítačové sítě - charakteristika, rozdíly, typické aplikace

8. Průmyslové distribuované systémy 1 - přehled standardů a jejich vlastností

9. Průmyslové distribuované systémy 2 - přehled standardů a jejich vlastností

10. Počítačové sítě (především IEEE 802.3) v SPD systémech, varianty, vlastnosti, funkce aktivních prvků a jejich využití pro zajištění deterministického chování systému, specifické protokoly

11. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové), princip funkce, využití v SPD systémech, praktická omezení pro jednotlivé třídy aplikací

12. Bezdrátové SPD systémy 1 - IEEE 802.11, IEEE 802.16, vlastnosti, aplikační parametry, omezení pro jednotlivé třídy aplikací

13. Bezdrátové SPD systémy 1 - IEEE 802.15, RFID systémy, vlastnosti, aplikační parametry, omezení pro jednotlivé třídy aplikací

14. Centralizované SPD systémy - přehled standardů a jejich vlastnosti

Osnova cvičení:

1. Úvod, přehled požadavků, doplnění znalostí

2. Modemová komunikace (leased line, PSTN)

3. Datové přenosy prostřednictvím PLC (Power Line Communication)

4. Rádiomodemové sítě

5. Rozhraní EIA-232 a EIA-485

6. Přenos dat optickým vláknem

7. Základy distribuovaných systémů - Field-Point

8. Standard CANopen

9. Návrh bezdrátové sítě standardu ZigBee

10. Simulace datových přenosů v prostředí Matlab - Simulink

11. Distribuovaný komunikační systém vozu Škoda FABIA

12. Deterministické přenosy dat v síti IEEE 802.3

13. Propustnost komunikačních kanálů při vysoké úrovni rušení

14. Vyhodnocení testů, odevzdání sem. prací, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Kocourek, P., Novák, J.: Přenos informace. Skripta ČVUT, Praha 2005

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/AD7B38SPD

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4B38DSP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1393806.html