Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezpečnost v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M38BP3 Z 2+2j česky
Přednášející:
Pavel Mlejnek (gar.), František Straberger
Cvičící:
Pavel Mlejnek (gar.), František Straberger
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví studentů při práci na ČVUT v Praze. Vychovává budoucí vedoucí pracovníky oboru v oblasti BOZP a hodnocení rizik v elektrotechnice, kteří budou podle zákona, v této oblasti zodpovědní za své podřízené. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na FEL ČVUT v Praze (Příkaz děkana č. 1/2007) Předmět má dvě části:

1. Opakované základní školení BOZP.

2. Seznámení studentů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem se zaměřením na užší elektrotechnický obor a připomenutí zásad první pomocí při úrazu elektrickým proudem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M38BP3

Požadavky:

100% účast na přednášce a aktivní účast na cvičení. Úspěšné absolvování ústního i písemného přezkoušení.

Osnova přednášek:

1. Základní právní podklady BOZP. Požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením podle § 3, Vyhl ČUBP a ČBÚ 50/78 Sb. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc - traumatologický plán. Důležité telefony.

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

1. Diskuse k problematice BOZP, vysvětlení případných nejasností studentů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem, automatizovaný externi defibrilátor na FEL, podepsání záznamu o školení s osnovou a formulkou, že byl student školen a všemu porozuměl.

2. Praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrických zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů FEL. Bezpečnost v laboratořích a počítačových učebnách ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Písemné a ústní přezkoušení z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o úspěšném absolvování předmětu v semestru získáním zápočtu do indexu a do zvláštního razítka na str. 71 v indexu a do systému KOS.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V.: Elektrotechnická kvalifikace; ČVUT, Praha, 2006

[2] Laboratorní řád katedry K13114

[3] Materiály k přednáškám BOZP

Poznámka:
Další informace:
http://bilakniha.cvut.cz/2011-ls/cs/predmet1290406.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1290506.html