Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekonomika podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B16EPD KZ 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně. Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16EPD

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16EPD

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.

2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.

4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.

5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.

6. Finanční matematika - úrokový počet.

7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.

8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.

9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing). Krátkodobé financování - obchodní úvěr, směnka.

10. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.

11. Veřejné finance.

12. Informační systémy v manažerské praxi

13. Strategie plánování z pohledu HR. Organizační struktura firmy.

14. Motivace, komunikace, řízení pracovní skupiny.

Osnova cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Podnikání, typy společností.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Struktura výsledovky a Cash flow. Vzájemné vztahy účetních výkazů.

4. Podnikatelský plán.Manažerská hra.

5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.

6. Metody kalkulace nákladů.

7. Kontrolní test. Daňové a účetní odpisy. Finanční analýza společnosti.

8. Základy úrokového počtu a finanční matematiky

9. Kritéria ekonomické efektivnosti.

10. Kontrolní test. Výpočty ekonomické efektivnosti.

11. Krátkodobé a dlouhodobé financování

12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH

13. Zápočtový test. Rezerva

14. Klasifikovaný zápočet. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007, 4.vydání

2.Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck 2007, 2.vydání

3.Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress

4.Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus

5.Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-podnikani

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s. Předmět je vypisován v zimním i v letním semestru.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B16EPD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12568604.html