Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektrická měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1B38EMA KZ 5 14P+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přistroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B38EMA

a zde http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B38EMA

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Analogové měřicí přístroje - magnetoelektrický, elektromagnetický, elektrodynamický, elektrostatický

2. Přesnost měření, nejistota typu A a B, kombinovaná nejistota, nejistota při nepřímých měřeních, chyba metody a její korekce

3. Měřicí zesilovače, měření malých napětí a proudů s využitím OZ, převodníky střední hodnoty

4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; měření otáček a průtoku

5. Měření odporu - etalony, měření odporu voltmetrem a ampérmetrem, Wheatstoneův můstek, odporové senzory

6. Měření výkonu el. proudu a spotřeby el. energie

7. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G)

8. Měřicí převodníky el. veličin - převodníky ef. hodnoty, převodníky pro měření součtu, rozdílu a součinu, integrační zesilovač

9. Magnetická měření - měření magnetického pole ve vzduchu, měření charakteristik feromagnetických materiálů, měření ztrát ve feromagnetiku

10. Měření stejnosměrného proudu a napětí

11. Měření střídavého produ a napětí

12. A/Č a Č/A převodníky - princip vzorkování a kvantování, Č-A převod, kompenzační, komparační a integrační A-Č převodníky

13. Další měřicí přístroje a senzory - analogový osciloskop, osciloskop s číslicovou pamětí, spektrální analyzátory, generátory měřicích signálů, optoelektrické senzory

Osnova cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření

2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; vliv tvaru křivky na údaj přístroje

3. Měření na napěťovém děliči 4. Měření malých proudů

5. Měřicí zesilovače

6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem

7. Měření rozptylového magnetického pole

8. Měření výkonu jednofázové zátěže

9. Měření odporů

10. Měření amplitudové permeability

11. Měření výkonu nesouměrné 3-fázové zátěže

12. Číslicový měřič impedancí a admitancí

13. Závěrečný test

14. Klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie ČVUT, Praha 2003

[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2007

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B38EMA

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD1B38EMA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1205506.html