Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika magnetických látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MAGN ZK 3 2 česky
Přednášející:
Jaroslav Hamrle (gar.), Štefan Zajac (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Hamrle (gar.), Štefan Zajac (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Původ magnetického momentu. Magnetická susceptibilita látek. Diamagnetismus a paramagnetismus. Látky se spontánní magnetizací - feromagnetika, antiferomagnetika, ferimagnetika. Doménová struktura a magnetizační procesy. Magnetická relaxace a resonanční jevy.

Požadavky:

Základy fyziky pevných látek.

Osnova přednášek:

1. Diamagnetismus atomárních elektronů v pevných látkách, Landauův diamagnetismus vodivostních elektronů, diamagnetismus supravodičů.

2. Paramagnetismus atomů a iontů v pevných látkách - Langevinova, Brillouinova a Van Vleckova teorie, Pauliho spinový paramagnetismus vodivostních elektronů.

3. Feromagnetismus, Weissova fenomenologická teorie a Heisenbergova kvantová teorie.

4. Teorie spinových vln, teplotní závislost spontánní magnetizace feromagnetik.

5. Pásová teorie kovových ferromagnetik, výskyt feromagnetismu v kovech, sloučeninách a slitinách.

6. Tepelné, mechanické a elektrické vlastnosti doprovázející ferromagnetický stav.

7. Fázové přechody ve feromagnetikách, antiferomagnetismus a ferimagnetismus, Néelova teorie molekulárního pole.8. Obecnější typy výměnných efektů a magnetických uspořádání, užití pružného a nepružného rozptylu neutronů ke studiu magnetických uspořádání a elementárních magnetických excitatací.

9. Doménová struktura v magneticky uspořádaných látkách a metody jejího pozorování.

10. Výměnná, magnetokrystalická, magnetoelastická a demagnetizační energie v magnetických materiálech, Blochovy a Néelovy přechodové stěny mezi doménami.

11. Magnetizační křivka, příspěvek jednotlivých mechanismů v magnetizačním procesu.

12. Počáteční permeabilita, koercitivní síla, remanentní magnetizace, magneticky měkké a tvrdé materiály.

13. Praktické využití magnetických materiálů, magnetická relaxace a rezonanční procesy a jejich využití v praxi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Magnetismus pevných látek.

Schopnosti:

Vysvětlení diamagnetismu a paramagnetismu pevných látek,jejich spontánních magnetických uspořádání, magnetizačních a rezonančních procesů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. J. Šternberk : Úvod do magnetismu pevných látek, SPN, Praha 1979.

Doporučená literatura:

[2]. Krupička S.: Fyzika feritů, Academia, Praha 1969.

[3]. Morrish A, : The Physical Principles of Magnetism, John Wiley, New York 1965.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11290205.html