Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Spolehlivost jaderných elektráren

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17SPJE ZK 2 2
Přednášející:
Josef Dušek
Cvičící:
Josef Dušek
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět uvádí do základů teorie spolehlivosti, zejména systémové spolehlivosti jaderných elektráren (JE). Seznamuje dále s vývojem, základními postupy a praktickými aplikacemi moderního přístupu k ocenění bezpečnosti jaderných zařízení pomocí metody pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jak v České republice tak i ve světovém měřítku. Hlavní důraz je kladen na metodiku sestavení a vyhodnocení stromů poruch pro bezpečnostně významné systémy v JE a poznání těchto systémů. Studenti jsou dále seznámeni s metodou stromů událostí a samostatně v rámci tohoto kursu sestavují tyto stromy pro vybrané iniciační události formou semestrálních prací. Závěrem jsou prezentovány některé provozní zkušenosti a údaje o poruchách čs. i zahraničních JE (Three Mile Island, Černobyl, Pakš) a základní informace o mezinárodních informačních systémech IRS a INES.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Spolehlivostní analýzy komplexních systémů a pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PSA) jaderných elektráren - základní pojmy, přístupy k jaderné bezpečnosti a spolehlivosti.

2. Vývoj pravděpodobnostních analýz v oblasti jaderné energetiky ve světě a v ČR, příprava studie PSA pro jadernou elektrárnu, aktivity MAAE v oblasti PSA a vývoj ve světe.

3. Základní spolehlivostní ukazatelé a jejich význam, pravděpodobnostní pojmy, zvyšování spolehlivosti systému, význam kvalitativní a kvantitativní analýzy spolehlivosti, koncepce poruch a koncepce úspěchu, přechod od logického schematu ke stromu poruch.

4. Příprava blokového schématu, praktické aplikace spolehlivostní analýzy: Metoda stromu poruch, volba vrcholové události, grafické symboly užívané ve stromech poruch, pravidla pro konstrukci stromu poruch, způsoby popisu stromu poruch, výhody a nevýhody.

5. Analýza vlivu lidského faktoru a jeho uplatnění při spolehlivostních analýzách jaderně energetických zařízení.

6. Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení stromů poruch, metody: Shannonova, pravdivostní tabulky, Grayův kód, Karnaughova tabulka, apod.

7. Možnosti zahrnutí různého chování komponent systému do analýzy stromem poruch: výpočtové programy, informační systémy jaderných elektráren, vliv údržby a testů na spolehlivost a možnost jejich zahrnutí do analýzy, poruchy se společnou příčinou, analýzy nejistot a citlivosti.

8. Metodika stromu událostí, aplikace metody stromu událostí na bloky s reaktory VVER.

9. Výběrové systémy, jejich využití, smysl a způsob vyhodnocení, praktické cvičení s vyhodnocením konkrétních vzorových příkladů, mezinárodní informační systémy IRS a INES.

10. Přístup SÚJB k PSA a uplatnění PSA v práci státního dozoru. Risk Monitor.

11. Provozní zkušenosti a údaje o poruchách čs. a zahraničních JE, zpětná vazba, praktické aplikace PSA.

12. Konzultace k přednáškám.

Osnova cvičení:

Praktické cvičení s vyhodnocením konkrétních vzorových příkladů z oblasti spolehlivosti.

Cíle studia:

Znalosti:

Základy teorie spolehlivosti a zejména systémové spolehlivosti jaderných elektráren, metody pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti.

Schopnosti:

Sestavení a vyhodnocení stromů poruch pro bezpečnostně významné systémy v JE a poznání těchto systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Kolektiv autorů : Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, sborník originálních prací pro celostátní kurs pořádaný ZP ČSVTS ÚJV Řež a Odbornou skupinou jaderné elektrárny při České energetické společnosti ČSVTS, Řež 1987, 266 str.

Doporučená literatura:

2. Procedures for Conducting PSA of NPP (level 1), Safety Series No.50-P-4, IAEA, Vienna, 1992.

3. Fullwood R.R., Hall R.E. : Probabilistic Risk Assessment in the Nuclear Power Industry - Fundamentals and Applications, Pergamon Press, 1988.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11284305.html