Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jaderná bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17JBEZ ZK 4 4
Přednášející:
Lenka Frýbortová, Bedřich Heřmanský, Zdeněk Kříž
Cvičící:
Lenka Frýbortová, Bedřich Heřmanský, Zdeněk Kříž
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Úvod: Historie a vývoj bezpečnosti jaderných elektráren (BJE). Klasifikace , události, nehod, poruch a havárií, havárie americké jaderné elektrárny TMI-2, havárie JE Černobyl. Základy jaderné bezpečnosti - legislativní přístup: bezpečnostní principy jaderných elektráren, legislativní rámec BJE, mezinárodní požadavky na BJE, ochrana do hloubky, kultura bezpečnosti, klasifikace stavů JE a kritéria přijatelnosti, bezpečnostní rozbory.Těžké havárie JE s tlakovodními reaktory -inž. fyz. přístup: havárie se ztrátou chladiva (LOCA), očekávané nehody bez odstavení reaktoru (ATWS).Bezpečnostní systémy moderních JE s tlakovodními reaktory: VVER, EPR, AP-1000. V současné době předmět v rozsahu 4 hod přednášek týdně má dvě části: první zajišťuje prof. B. Heřmanský, druhou zajišťuje skupina externích lektorů z ÚJV a SÚJB, kterou koordinuje Ing, Z. Kříž (ÚJV). Lektoři jsou vesměs přední odborníci u nás na různé oblasti jaderné bezpečnosti, kteří působí v oblasti nejméně 30 let,někteří z nich pracovali v mezinárodních organizacích-MAAE,NEA

Požadavky:

17ZAF, 17JARE, 17TER, 17DYR, 17PRF

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška: začlenění a návaznosti, princip ALARA a linearizace účinků záření, vývoj bezpečnostní filosofie.

2. Klasifikace havárií: třídění nehod a havárií, klasifikace podle inženýrsko-fyzikálních hledisek a INES, seznam iniciačních událostí pro havarijní analýzu.

3. Havárie jaderné elektrárny TMI-2: Reaktory Babcock-Wilcox, konstrukce a bezpečnostní systémy, průběh havárie a její příčiny, technické aspekty havárie. Závěry a poučení.

4. Havárie JE Černobyl: reaktory RBMK, konstrukce a bezpečnostní systémy, průběh havárie a její příčiny, analýzy havárie, nápravná zařízení, sarkofág a současný stav, následky.

5. Základy jaderné bezpečnosti (2 přednášky): bezpečnostní principy a legislativní rámec bezpečnosti, Atomový zákon, vyhláška č. 195, evropské právo a využívání jaderné energie, IAEA Safety Standards Series, EUR, Asociace dozorných orgánů (WENRA), atd.

6. Hloubková ochrana jaderných elektráren a kultura bezpečnosti: princip hloubkové ochrany. Pět úrovní ochrany do hloubky, reaktory III. generace. Kultura bezpečnosti.

7. LOCA a těžké havárie (2 přednášky): fenomenologický popis průběhu LBLOCA, těžké havárie JE s tavením paliva.

8. Bezpečnostní systémy jaderných elektráren (3 přednášky): systémy: VVER (440, 1000, III. generace), JE III. generace (EPR, AP-1000).

9. Dozor nad jadernou bezpečností: historický vývoj a situace ve světě a u nás.

10. Schvalovací proces pro jaderná zařízení.

11. Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti: deterministické/ pravděpodobnostní hodnocení, metodika PSA.

12. Bezpečnost jaderného paliva: požadavky na palivo, kritéria přijatelnosti a jejich ověření, vliv vyššího obohacení a vyššího vyhoření.

13. Výzkum pro bezpečnost: národní a mezinárodní výzkumné programy, potřeba výzkumu pro bezpečnost, témata výzkumu, zkušenosti a přínos pro jaderný program ČR.

14. Personál v jaderných zařízeních: požadavky na personál, vybraní pracovníci, ověřování způsobilosti personálu - licence, praktické zkušenosti.

15. Principy zajištění bezpečnosti (2 přednášky).

16. Radioaktivní odpady, 1 přednáška.

17. Využívání provozních zkušeností (2 přednášky).

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Orientace v třídění a průběhu nehod, poruch a havárií JE. Podrobná znalost příčin, průběhu a následků dvou největších havárií JE. Ovládnutí základů jaderné bezpečnosti. Přehled o bezpečnostních systémech jaderných elektráren a jejich odolnosti proti potenciálním nehodám a haváriím.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, pochopení významu těžkých havárií pro globální bezpečnost jaderné energetiky. Přehled o problémech zajištění bezpečnosti jaderných elektráren II. generace a III. generace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Heřmanský B.: „Bezpečnost jaderných elektráren I., II., III., IV.“ Učební texty, 2009.

Doporučená literatura:

2. „Basic Safety Principles for NPP“, Rev.1. INSAG-12 report, IAEAVienna 1999.

3. „European Utlities Safety Requirements“, Vol.1, Rev. C, state 5, April 2001.

4. „Accident Analysis for Nuclear Power Plants“, IAEA, Vienna, December 2002.

5. Pernica R.: „Stav vývoje a přehled metod pro vyhodnocení neurčitosti“ Výzkumná zpráva ÚJV-11798 T, říjen 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11283705.html