Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Education of pupils with special educational needs

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U51C3104 Z 3 8B Czech
Vztahy:
It is not possible to register for the course U51C3104 if the student is concurrently registered for or has previously completed the course 32BC-K-SVZP-01 (mutually exclusive courses).
The requirement for course U51C3104 can be fulfilled by substitution with the course 32BC-K-SVZP-01.
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

The subject introduces the most common special educational needs of pupils in secondary schools and suitable methods of intervention and support in the school environment, including the procedure for creating an individual educational plan for these pupils.

Requirements:

Final test checking the student's orientation in the subject. The test contains 6 questions (4 multiple choice (1 point for each correct answer), 2 open questions (0-2 points depending on the quality of the answer)).

Evaluation criteria: Z=4-8 points

Syllabus of lectures:

24/09/2022

Education of pupils with special educational needs; Legislative framework of the issue; Specific developmental learning and behavioral disorders; Supportive and compensatory measures in education; Specifics of school assessment of students with special educational needs; Individual education plan

8/10/2022

Autism spectrum disorders; Socially disadvantaged students; Gifted students

Syllabus of tutorials:

24/09/2022

Education of pupils with special educational needs; Legislative framework of the issue; Specific developmental learning and behavioral disorders; Supportive and compensatory measures in education; Specifics of school assessment of students with special educational needs; Individual education plan

8/10/2022

Autism spectrum disorders; Socially disadvantaged students; Gifted students

Study Objective:

The goal of the course is to describe the situation of a student with special educational needs and equip the graduate of the course to work with such a student. A graduate of the subject can, based on theoretical preparation, understand the situation of students with special educational needs; orient yourself in the context of health or social disadvantage in the school context, and participate in an individual education plan.

Acquired knowledge: the student understands the basic concepts of this subject and is able to list them and distinguish them from each other; can characterize the most common special educational needs of pupils and give their examples; can characterize an individual educational plan and state its types and the process of development.

Acquired skills: the student can identify the special educational needs of pupils; can estimate the extent of their influence on the pupil's learning and behavior at school and can create an individual educational plan for a pupil with SEN.

Study materials:

POVINNÉ:

Šírová, E. (2022). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [Ebook]. MÚVS, Moodle.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

DOPORUČENÉ:

Bazalová, B. (2017). Autismus v edukační praxi. Portál.

Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele mateřské školy. Západočeská univerzita.

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2014). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Portál.

Jucovičová, D., Žáčková, H., Budíková, J., Bartošová, B., Šauerová, A. (2009). Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. D+H.

Kaprálek, K., & Bělecký, Z. (2011). Jak napsat a používat individuální vzdělávací plán. Portál.

Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění (2022). Univerzita Palackého v Olomouci.

Kendíková, J. (2013). Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. Pasparta.

Krejčová, L. (2019). Dyslexie. Psychologické souvislosti. Grada.

Kolektiv autorů (2009). Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. VÚP.

Kucharská, A. a kol. (2021). Přístupy a doporučení pro distanční výuku u studujících se specifickými vzdělávacími potřebami a dalším znevýhodněním. Karolinum.

Michalová, Z. (2004). Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Tobiáš.

Michalová, Z. (2016). Specifické poruchy učení. Tobiáš.

Mudrák, J. (2015). Nadané děti a jejich rozvoj. Grada.

Petty, G. (2008). Moderní vyučování. Portál.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál.

Slowík, J. (2007). Speciální pedagogika. Grada.

Šimoník, O. (Ed.) (2010). Vzdělávání nadaných žáků. MU.

Šedá, S. (Ed.) (2010). Vyhledáváme rozumově nadané žáky. VÚP.

Thorová, K. (2016). Pouchy autistického spektra. Portál.

Thorová, K., & Šporclová, V. (2013). Poruchy autistického spektra v dospělosti. Psychiatria pre prax, 14(1), 19-23.

Note:
Further information:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7930
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6912606.html