Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Communication and Measurement in Multimedia

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
A2B37KMM Z,ZK 6 0P+4L+2D Czech
Garant předmětu:
Petr Honzík
Lecturer:
Karel Fliegel, Petr Honzík, Karel Ulovec
Tutor:
Karel Fliegel, Petr Honzík, Karel Ulovec
Supervisor:
Department of Radioelectronics
Synopsis:

The aim of the subject is to give basic overview of present and perspective communication systems, mainly in relation to signal transmission and measurement. Lectures and practices make students familiar with technical principles of systems, basic conception of transmitter and receiver and measurement of these systems. Subject is focused on multimedia systems; it means systems for voice, audio, video and generally data transmission. Practices are based on laboratory measurements.

Úkolem předmětu je dát základní přehled o současných a perspektivních komunikačních systémech s důrazem na přenos signálu a měření. V přednáškách a cvičeních získají studenti představu o technických prostředcích systémů, základní koncepci vysílačů a přijímačů a měření těchto systémů. Speciální pozornost je věnována multimediálním systémům, tedy systémům přenášejícím hlas, zvuk, obraz (statický), video a obecně data. Cvičení jsou laboratorní, praktickým způsobem doplňující přednášky.

Requirements:

To attend all measurements, measurement results must be elaborated and checked up by teacher.

Syllabus of lectures:

1. Fundamentals of radio systems for multimedia signal transmission, technical aspects

2. Radio interface of communication system

3. Conception of transmitter and receiver

4. Blocks of communication systems and devices

5. Instruments for measurement in multimedia communication

6. Fundamentals of measurement in communication systems

7. Wireless communication systems - measurement in time and spectral domain

8. Wireless communication systems - measurement in modulation domain

9. Parameters and characteristics of blocks of communication systems and their measurements

10. Parameters and characteristics of transmitters and receivers of communication systems and their measurements

11. Terrestrial and satellite digital audio broadcasting

12. Terrestrial, cable and satellite digital video broadcasting

13. Multimedia application in digital audio and video broadcasting

14. Wireless network WLAN, Bluetooth, Wifi, WiMAX

1. Technické prostředky rádiových systémů pro přenos multimediálních signálů

2. Rádiové rozhraní komunikačních systémů

3. Koncepce vysílačů a přijímačů komunikačních systémů

4. Stavební bloky komunikačních rádiových systémů a zařízení

5. Přístroje pro měření v multimediálních komunikacích

6. Zásady při měřeních na komunikačních systémech

7. Bezdrátové komunikační systémy - měření v časové a spektrální doméně

8. Bezdrátové komunikační systémy - měření v modulační doméně

9. Parametry a vlastnosti stavebních bloků komunikačních systémů a jejich měření

10. Parametry a vlastnosti vysílačů a přijímačů komunikačních systémů a jejich měření

11. Pozemní a satelitní přenos digitálního rozhlasu

12. Pozemní, kabelový a satelitní přenos digitální televize

13. Multimediální aplikace pro digitální rozhlas a televizi

14. Datové rádiové sítě WLAN, Bluetooth, Wifi, WiMAX

Syllabus of tutorials:

1. Introduction to laboratory, occupational health and safety

2. Measurement on WLAN system

3. Analysis of signal in time domain

4. Power measurement in digital communication systems

5. Spectral analysis of signal

6. Measurement on DVB-T system

7. Measurement on DRM system

8. Measurement on a transmitter

9. Application of phase locked loop for demodulation

10. Parameters and characteristics of radio receivers

11. Measurement of RF amplifier parameters

12. Filter design, construction and measurement

13. Oscillator design, construction and measurement

14. Assessment, an alternative term of measurement

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce

2. Měření na systému bezdrátového připojení k síti WLAN

3. Analýza signálů v časové doméně

4. Měření výkonu v digitálních komunikačních systémech

5. Spektrální analýza signálů

6. Měření na systému digitální televize DVB-T

7. Měření na systému digitálního rozhlasu DRM

8. Měření na rádiovém vysílači

9. Aplikace fázového závěsu v demodulátorech

10. Měření parametrů a charakteristik rádiového přijímače

11. Měření parametrů VF zesilovače

12. Návrh, konstrukce a měření filtru

13. Návrh, konstrukce a měření oscilátoru

14. Zápočty, náhradní měření

Study Objective:

Presenting prospective digital communication systems.

Study materials:

1. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.

2. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

3. U. Rohde, J. Whitaker, Communications Receivers, DSP, Software Radios, and Design, Third edition, McGraw-Hill 2001.

(+ http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf (PDFs for Education))

Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37KMM
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomT2:C3-436
Honzík P.
Ulovec K.

11:00–14:15
Dejvice
Laboratoř
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet12533504.html