Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Imunohematologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLIMUNH Z,ZK 5 1P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět zajišťuje rozšířenou výuku imunohematologie, jako speciální oblast oboru transfuzní lékařství. Detailní pozornost je věnována krevně skupinovým systémům erytrocytů, jejich klinickému významu a laboratornímu vyšetřování. Součástí předmětu je podrobný popis a praktické zvládnutí speciálních laboratorních metod a postupů, které slouží k identifikaci antierytrocytárních protilátek, diagnostice vzácných antigenních kombinací a hemolytických anemií a k předtransfuznímu vyšetření. Kromě erytrocytární imunohematologie je patřičná část věnována též imunohematologie trombocytů a leukocytů a s tím související laboratorní metody a klinické souvislosti. Zvláštní kapitolu představuje prenatální a novorozenecká imunohematologie, laboratorní vyšetřování a diagnostika v rámci prevence hemolytického onemocnění novorozenců a novorozeneckých trombocytopenií na imunohematologickém podkladě. Nedílnou součástí výuky předmětu jsou otázky kontroly kvality imunohematologických vyšetření, interních i externích kontrol, verifikace a validace imunohematologických laboratorních metod a akreditaci metod.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Jeden multiple choice test (30 otázek) z přednesených témat a témat probraných na cvičeních, s podmínkou získání 50 % z možného počtu bodů. Jsou povoleny maximálně 3 pokusy. Po splnění testu následuje ústní zkouška, která obsahuje 2 otázky z teorie a 1 otázku praktickou ve formě imunohematologické kasuistiky k diagnostické rozvaze a dalšímu postupu.

Požadavky na studenta: Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Imunohematologie erytrocytů: krevně skupinový systém ABO a Rh. Imunohematologie erytrocytů: krevně skupinové systémy, vyjma ABO a Rh, jejich klinický význam.

2.Laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů: vyšetření krevních skupin, screening a identifikace protilátek, laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů, automatizace v imunohematologii, test kompatibility, preanalytická fáze v imunohematologii, speciální imunohematologická vyšetření, genotypizace erytrocytárních antigenů. Molekulárně biologické metody v imunohematologii.

3.Imunohematologie trombocytů a leukocytů: trombocytární a leukocytární antigeny a protilátky, laboratorní metody na jejich vyšetřování, klinický význam a souvislosti.

4.Prenatální a novorozenecká imunohematologie – hemolytické onemocnění novorozenců, prenatální screening antierytrocytárních protilátek, metody a interpretace výsledků, novorozenecké trombocytopenie.

5.Kontrola kvality v imunohematolgoii – interní kontroly kvality, verifikace a validace metod, statistické hodnocení, externí kontroly kvality, validace, kontrola a provozní údržba imunohematologických analyzátorů, podmíky akreditace metod.

Osnova cvičení:

Témata laboratorních cvičení: Cvičení budou rozdělena do 5 bloků po čtyřech hodinách)

1. den – 4 hod. – ÚVN Praha

•Vyšetření krevní skupiny ABO RhD.

•Vyšetření fenotypu Rh a Kell.

•Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek.

•Identifikace nepravidelných antierytrocytárních protilátek.

2. den – 4 hod. – ÚVN Praha

•Předtransfuzní vyšetření a test kompatibility.

•Imunohematologické vyšetření dárců krve.

3. den – 4 hod. – ÚHKT Praha

•Speciální imunohematologické metody.

•Identifikace vzácných antierytrocytárních protilátek.

•Vyšetření vzácných krevně-skupinových systémů.

•Molekulárně biologické vyšetření v imunohematologii.

4. den – 4 hod. – ÚHKT Praha

•Vyšetření antitromobcytárních protilátek.

•Vyšetření antileukocytárních protilátek.

5. den – 4 hod. – ÚVN Praha

•Provádění interních kontrol kvality imunohematologických vyšetření, validace a verifikace metod, obsluha, validace a kontrola kvality výsledků automatizovaných imunohematologických analyzátorů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6.

•INDRÁK, Karel, ed. Hematologie a transfuzní lékařství. V Praze: Triton, 2014. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-722-4.

Doporučená literatura:

•MASOPUST, Jiří a Martin PÍSAČKA. Praktická imunohematologie: erytrocyty. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3740-2.

•Transfuze a hematologie dnes, odborný časopis ČLS JEP.

•Doporučené postupy Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP. Dostupné z: http://www.transfuznispolecnost.cz/dokumenty.php#postupy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7778206.html