Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomie pro manažery

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126EKMA ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Eduard Hromada
Přednášející:
Eduard Hromada, Václav Tatýrek, Ondřej Venhoda
Cvičící:
Eduard Hromada, Václav Tatýrek, Ondřej Venhoda
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět vysvětluje nástroje a postupy, s jejichž pomocí lze porozumět rozhodování spotřebitelů a firem v tržním prostředí a porozumět faktorům ovlivňujícím formování makroekonomických veličin a hospodářsko-politických nástrojů na korekci ekonomického výkonu. Cílem předmětu je porozumět fungování malé otevřené ekonomiky v tržním prostředí.

Po úspěšném absolvování budou studenti a studentky schopni:

- porozumět tomu, jak v tržní ekonomice probíhá rozhodování spotřebitelů o spotřebitelské poptávce a firem o objemu produkce a cenách a jak změny ekonomických proměnných ovlivňují rozhodování ekonomických subjektů,

- rozpoznat rizika a způsoby jeho zvládání a porozumět tržním selháním a možnostem jejich řešení,

- využít ekonomickou teorii a modely k vysvětlení a předpovídání chování ekonomických subjektů jak v manažerském rozhodování, tak na makro úrovni s vysvětlením specifik na trhu nemovitostí a stavebního sektoru.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:

1. Analýza nabídky a poptávky a faktorů, které je ovlivňují, určení rovnováhy na trhu, regulace trhu

2. Teorie chování spotřebitele, jeho cíle a dosažení rovnováhy

3. Výrobní proces a produkční funkce, vliv technologií a inovací a náklady na produkci, jejich vzájemné vztahy

4. Charakteristiky odvětví a rozhodování na konkurenčních, monopolních a monopolistických trzích

5. Tržní síla, modely oligopolů – cenová a množstevní soutěž, teorie her

6. Trhy výrobních faktorů, interakce s trhy finálních statků

7. Základní makroekonomické veličiny a jejich vazby v otevřené tržní ekonomice

8. Základní makroekonomické modely

9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka a vysvětlení šoků v ekonomice

10. Peníze, úroková míra, inflace, pohyb kapitálu a devizové trhy a jejich význam pro manažerská rozhodnutí

11. Fiskální a monetární politika a ekonomický cyklus

12. Specifika stavebnictví jako odvětví národního hospodářství

13. Specifika trhu nemovitostí a cenotvorných procesů, cenový cyklus a jeho vztah k ekonomickému cyklu

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Studenti porozumí principům nabídky a poptávky, tržní rovnováze a mechanismům tržní regulace. Rozpoznání motivací a chování spotřebitele, analýza spotřebitelského rozhodování a faktorů, které ovlivňují jeho volby. Porozumění výrobním procesům, technologiím, inovacím a nákladům spojeným s produkcí, stejně jako interakce mezi nimi. Analyzovat různé tržní struktury - od konkurenčních přes monopolní až po monopolistické a oligopolní trhy. Pochopení základních makroekonomických veličin, modelů, agregátní nabídky a poptávky a významu šoků v ekonomice. Porozumění principům a dopadům monetární a fiskální politiky na hospodářský cyklus a ekonomické prostředí. Analyzovat specifika a dynamiku trhu nemovitostí a stavebního sektoru, včetně cenových cyklů a jejich vztahu k ekonomickým cyklům.

Studijní materiály:

!Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. 18. aktualizované vydání. Praha: NS Svoboda, 2019. ISBN 80-205-0590-3.

!Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T. Makroekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2022. ISBN 978-80-7261-596-4.

!Hořejší, B., Soukupová, J. Mikroekonomie. 5. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-218-5.

?Jurečka, V. a kolektiv. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0146-7.

?Mankiw, N. G. Macroeconomics. 10. aktualizované vydání. New York, NY: Macmillan International, 2019. ISBN 978-1-319-24839-0.

:Online podklady pro přednášky dostupné v MS Teams, aktuality na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7470106.html