Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kvalita ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122KVAS Z,ZK 7 3P+2C česky
Garant předmětu:
Pavel Svoboda, Linda Veselá
Přednášející:
Pavel Svoboda, Linda Veselá
Cvičící:
Pavel Svoboda, Linda Veselá
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět je rozdělen do dvou částí: kontrola kvality projektové dokumentace z hlediska souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona a soudně znalecká činnost. Obsahem předmětu je kontrolní činnost v průběhu výstavby se zaměřením na kvalitu projektové dokumentace, sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací, řízení změn v průběhu realizace. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálu a výrobku. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky. Dále se předmět zabývá problematikou nekvality v investičním procesu. Základní princip a legislativa v oblasti znalecké činnosti. Analýza jednotlivých stavební konstrukcí z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Metodika vypracování znaleckého posudku a určení znalce.

Požadavky:

! Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

! Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění: vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby, vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nař. č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy), vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Osnova přednášek:

1Úvod do problematiky kvality stavebních prací z pohledu kvality projektové dokumentace. Příklady vad na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky.

2Technická rizika projektové dokumentace. Příklady z praxe.

3Řešení vad a reklamací ve stavebním procesu z pohledu soudního znalce. Základní principy a legislativa v oblasti znalecké činnosti.

4Legislativní požadavky na kvalitu projektové dokumentace, stavební výrobky a účastníky výstavby. Zásady kontroly úplnosti a správnosti projektové dokumentace.

5Základní požadavky na prostorovou geometrii staveb. Příklady vad projektové dokumentace z pohledu limitních požadavků na světlé rozměry staveb.

6Základní požadavky na ochranu staveb proti radonu. Příklady návrhu ochrany staveb proti radonu a její soulad s požadavky legislativních předpisů a norem ČSN.

7Základní požadavky na hydroizolace spodní stavby. Příklady návrhu ochrany spodní stavby proti vodě a její soulad s požadavky legislativních předpisů a norem ČSN.

8Základní požadavky na hydroizolace střešních plášťů. Příklady návrhů střešních souvrství a řešení detailů. Zásady návrhu střešních plášťů z pohledu jejich funkce a užitného zatížení.

9Základy a zásady při projektování budov z pohledu stavební fyziky. Příklady řešení návrhu prostorových dispozic a detailů z pohledu tepelné techniky, akustiky apod.

10Technická rizika projektové dokumentace z pohledu PBŘ. Kontrola požadavků na nosné a požárně dělící konstrukce a vnitřní povrchové úpravy.

11Technická rizika projektové dokumentace z pohledu PBŘ. Kontrola požadavků na únikové cesty, výplně otvorů a vnější povrchové úpravy.

12Základní požadavky na skleněné prvky používané ve stavebnictví. Vlastnosti prosklených částí staveb a technická a bezpečnostní rizika při jejich návrhu a realizaci.

13Základní požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí (podlahy, pohledový beton, SDK konstrukce, obklady a dlažby apod.).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

!Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

!Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

!Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby v platném znění

!Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

!Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy)

!Vyhláška. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6879806.html