Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFDS Z 1 1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seminář bude zaměřen na nácvik vhodného způsobu prezentace hlavních tezí diplomové práce, tak aby byli studenti připraveni na obhajobu své diplomové práce u státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na třech seminářech.

V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu.

Na požadované úrovni vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Osnova přednášek:

Nejsou

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Formální náležitosti diplomové práce, práce se šablonou, citace, informační zdroje.

Hypotézy, výzkumné otázky, metodika.

Vhodné formy prezentace výsledků, diskuze.

.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vštípení správného způsobu zpracování diplomové práce po formální stránce, včetně možností zpracování zjištěných výsledků a jejich správné interpretace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

HENDL, Jan, Jiří REMR a Tereza VACÍNOVÁ, 2017. Metody výzkumu a evaluace: efektivní vzdělávání všech žáků. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-262-1192-1.

HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

CHRASTINA, Jan, 2019. Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu: Case study - a method of qualitative research strategy and research design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-802-4453-736.

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN, 2017. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0079-8.

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH, 2019. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. 2., přepracované a aktualizované vydání. Písek: Genius Institut. Psyché (Grada). ISBN 978-80-270-5293-6.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

TICHÁ, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

SALTZ, Ina. Základy typografie: 100 principů pro práci s písmem. V Praze: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-404-2.

BEHÚN, Dalibor a Petr BEHÚN. Pište správně česky: poradna šílených korektorů. Nové, rozšířené vydání. Brno: Zoner Press, 2015. ISBN 978-80-7413-319-0.

ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

Využití knihovních služeb ČVUT v Praze – podpora vzdělávání a výzkumu (využití databází). Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/index.php.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6799406.html