Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Klinická kineziologie a patokineziologie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFKIPA1 Z,ZK 5 2P+2S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMFKIPA1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMFKIPA2.
Úspěšné absolvování předmětu F7PMFKIPA1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMFPVMVK.
Garant předmětu:
Maja Špiritović
Přednášející:
Maja Špiritović
Cvičící:
Maja Špiritović
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie. Bezprostředně navazují na znalosti získané v bakalářském studiu absolvováním předmětů anatomie, fyziologie a patologie. Předpokládá se znalost základů fyzioterapeutických předmětů.

Požadavky:

Kontrola znalostí

Podmínky zápočtu – zimní semestr

Uzavření zimního semestru a úspěšné absolvování zápočtu – zpracování .ppt práce na zadané téma (viz osnova cvičení).

Absence

Prezence na 80 %.

Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na výuce umožněna nadále. Takový stav se bude následně řešit dle domluvy s garantem předmětu a vyučujícím.

Nebude umožněna účast na cvičení/přednášce, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny. Takový stav se bude brát jako absence a následně se bude řešit dle domluvy s vyučujícím a ostatními studenty.

Podmínky zkoušky – zimní semestr

Splněný zápočet za zimní semestr.

Zkouška probíhá ústní formou.

Student se přihlásí na zkouškový termín.

Student se připraven dostaví na zkoušku.

Nedostaví-li se student ke zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů, které zhodnotí vyučující.

Student odpovídá na předem vylosované otázky z témat probíraných v zimním semestru (víz osnova přednášek KINEZIOLOGIE I nebo Otázky – KINEZIOLOGIE I).

Student bude mít zhruba 15 minut na přípravu odpovědí.

Examinátor však může v rámci tématu dle vylosované otázky chtít, aby student identifikoval anatomické struktury na modelech nebo snímcích či schématech. Vodítkem pro průběh zkoušky jsou vylosované otázky.

Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští.

Při hodnocení zkoušky examinátor se bude řídit klasifikační stupnici, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

A (1) = 100-90 %;

B (1-) = 89-80 %;

C (2) = 79-70 %;

D (2-) = 69-60 %;

E (3) = 59-50 %;

F (neprospěl) = 49 a méně %.

Terminy zkoušky

1.termín po splnění zápočtů

2.termín

3.termín (v září dle časového plánu příslušného AR)

* Pokud nebude možné vykonat zkoušku kontaktním způsobem, proběhne test distanční formou.

* Distanční způsob zkoušení je určen pouze pro studenty, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních důvodů nebo z důvodů daných epidemiologickou situací nebo jiných mimořádných důvodů. Je to způsob mimořádný.

Osnova přednášek:

1.Propedeutika klinické kineziologie a patokineziologie: mikrokineziologie buněk a tkání + morfogenetické pohyby (proliferace, migrace, signalizace, redukce, diferenciace).

2.Principy stavby a formace tkání pohybového systému: původ pojivových tkání + morfogenetický význam pohybu + patokineziologie tkání pohybového sytému.

3.Základy osteokinematiky, artrokinematiky a myokinetiky.

4.Klinická kineziologie a patokineziologie axiálního systému.

5.Klinická kineziologie a patokineziologie horních končetin.

6.Klinická kineziologie a patokineziologie dolních končetin.

7.Klinická kineziologie a patokineziologie posturálních lokomočních aktivit.

8.Klinická kineziologie a patokineziologie ideomotoriky.

9.Funkční charakteristika nervové tkáně + patokineziologie nervové tkáně

10.Somatosenzorické systémy + patokineziologie

11.Somatomotorické systémy + patokineziologie

12.Autonomní motorické systémy

13.Motivační systém, limbický systém + patokineziologie motivace a systému odměny

14.Kognitivní funkce + patokineziologie kognice

Osnova cvičení:

Příkladná témata seminářů .ppt prací budou z oblasti  klinická kineziologie a patokineziologie elementárních a dovednostních pohybů + kineziologie a patokineziologie ve sportu + problematika dětí.

Cíle studia:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura

DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. díl. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-4577-5.

DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 2. díl. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-0230-3

Doporučená literatura

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7.

DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

PODĚBRADSKÁ Radana. Komplexní kineziologický rozbor. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie)

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-306

Špiritović M.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306

Špiritović M.

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6798006.html