Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softcomputing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SC ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Fuzzy systémy a vybrané umělé neuronové sítě jsou diskutovány jako speciální případy lipschitzovsky spojitých funkcí s ohraničenou citlivostí a omezeným výstupem. Jsou zahrnuty jak příslušné teorie, tak aplikační zvyklosti.

Požadavky:

Základní znalosti algebry, analýzy a programovacích technik.

Osnova přednášek:

1. Cíle a metody softcomputingu

2. Booleova algebra, její zákony, použití a možnosti jejího zobecnění

3. Svaz, reziduovaný svaz a BL algebra

4. Teorie t-norem a odvozené operátory

5. Fuzzy pravidla, podobnost a dolování dat

6. Teorie Archimédovských norem a jejich generátory

7. Lipschitzovská spojitost a ohraničená citlivost soft systémů

8. Fuzzy množina, fuzzifikace a defuzzifikace

9. Fuzzy expertní systém, fuzzy rozhodování a fuzzy řízení

10. Lineární kombinace či vzdálenost a její fuzzifikace uvnitř ANN

11. Modul softmax uvnitř ANN

12. Hierarchická struktura MLP, RBF, DNF, CNF, MPFN a dalších ANN

13. Učení soft systémů jako optimalizační úloha

14. Horní odhad citlivosti soft systému

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem je zabránit nedorozumění, že soft systém je jistým druhem měkkého systému s neužitečnými vlastnostmi. Fuzzy systémy a umělé neuronové sítě (ANN) jsou zkoumány společně jako systémy s mnoha užitečnými vlastnostmi a oblastmi využití.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a schopnost řešení reálných úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Navara M., Olšák P.: Základy fuzzy množin, Vydavatelství ČVUT, 2002.

[2] Hakl F., Holeňa M.: Úvod do teorie neuronových sítí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998.

Doporučená literatura:

[3] Vysoký P.: Fuzzy řízení, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996.

[4] Šíma J., Neruda R.: Teoretické otázky neuronových sítí, Matfyzpress, Praha, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6756306.html