Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy záchranářské techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPZZT KZ 3 6P + 6C česky
Garant předmětu:
Petr Chalupník
Přednášející:
Petr Chalupník, Dominik Pěnička
Cvičící:
Petr Chalupník, Dominik Pěnička
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na technické prostředky umožňující při mimořádných událostech a krizových situacích účinně realizovat záchranné práce ve prospěch ohrožených osob a jejich majetku, zvířat i životního prostředí. Studiem předmětu student získá přehled o používané záchranné technice a jejích užitných vlastnostech, což mu umožní spolurozhodovat o jejím možném použití v rámci plánování opatření nebo při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: formou písemného testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku životního cyklu techniky, techniky základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému, včetně zásad optimálního využití vlastností techniky při zásahu během řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Požadavky na studenta:

•aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy, jsou přípustné dvě absence mimo povinné účasti na ukázkovém zaměstnání, větší absence, resp. neúčast na ukázkovém zaměstnání, je možné omluvit pouze ze závažných a doložitelných důvodů, v takovém případě vedoucí cvičení určí formu náhrady;

•vypracování a úspěšná obhajoba uložených individuálních úkolů.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Úvod do studia předmětu. Životní cyklus techniky. Ekonomické souvislosti jednotlivých fází životního cyklu techniky.

3.–4. týden Záchranářská technika jednotek požární ochrany.

5.–6. týden Záchranářská technika Policie ČR.

7.–8. týden Záchranářská technika zdravotnické záchranné služby.

9.–10. týden Záchranářská technika útvarů a jednotek Armády České republiky, vyčleněných ve prospěch integrovaného záchranného systému.

11.–12. týden Záchranářská technika některých ostatních složek integrovaného záchranného systému.

13.–14. týden Zásady použití záchranářské techniky při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Organizace cvičení, náplň individuálních prací.

3.–4. týden Analýza životního cyklu techniky se zaměřením na záchranářskou techniku.

5.–6. týden Záchranářská technika základních složek integrovaného záchranného systému.

7.–8. týden Síly a prostředky pro její preventivní a nápravnou údržbu.

9.–10. týden Záchranářská technika vojenských záchranných útvarů a jednotek. Síly a prostředky pro její preventivní a nápravnou údržbu.

11.–12. týden Záchranářská technika složek integrovaného záchranného systému (ukázky).

13.–14. týden Konzultace, opakování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DOHNAL, Jiří a Jiří LOŠÁK. Technické prostředky požární ochrany I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 8086111229.

•KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0556-2.

•KOHOUTEK, Jaroslav. Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2005. ISBN 80-7278-249-5.

•KOHOUTEK, Jaroslav. Katalog ženijní techniky a materiálu EOD. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006. ISBN 80-7278-315-7.

Doporučená literatura:

•JÁNOŠÍK, Ladislav. Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3909-7.

•Katalogový soubor – Typové činnosti složek IZS tři společné činnosti. Dostupné na: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603806.html