Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočetní tomografie, ultrazvuk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRVTU Z,ZK 3 2P + 1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s principy zobrazování pomocí výpočetní tomografie a technickými aspekty kvality zobrazení včetně významu parametrů. Podrobně jsou probrána CT vyšetření jednotlivých oblastí, příprava pacienta k vyšetření a postupy při podávání kontrastních látek. Studenti jsou seznámeni s postprocesingovou úpravou dat, přenosem dat a s možnostmi archivace. Posluchači získají znalosti z aplikace programů zabezpečování jakosti a zkoušek provozní stálosti v oblasti CT zobrazování a o dodržování principů radiační ochrany při CT vyšetřeních.

V oblasti ultrazvukových vyšetření jsou studenti seznámeni s principy vzniku UZ obrazu, využití B, M modu, barevné Dopplerovské analýzy, harmonického zobrazení. Popsána je konstrukce UZ přístrojů a rozdíly v jejich vybavení. Probrány jsou UZ zobrazení jednotlivých orgánů a příslušná UZ anatomie.

Požadavky:

Požadavky na studenta:

Zápočet: 100% účast na cvičeních (absence možná, pouze lékařsky podložena), součástí udělení zápočtu je splnění dvou testů, testy obsahují 10 testových otázek s volenou odpovědí z 3 možností ABC (vždy je pouze jedna možnost správně), testy budou sestaveny z otázek z technické části přednášek a cvičení.

Zkouška: probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu z otázek, která je složená z teoretické a praktické dílčí otázky (podotázky). Zkoušející v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv doplňující další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Osnova přednášek:

1. týden Princip CT, charakteristika jednotlivých systémů MDCT, CT s duální energií, význam parametrů, kvalita obrazu.

2. týden Indikace k vyšetření, příprava pacienta, použití kontrastních při vyšetření, možné nežádoucí reakce při použití kontrastních látek.

3. týden CT vyšetření hlavy a krku.

4. týden CT vyšetření srdce, plic a mediastina.

5. týden CT vyšetření orgánů břicha a pánve.

6. týden CT angiografie a intervence.

7. týden CT vyšetření osového skeletu, kloubů a končetin.

8. týden UZ princip vzniku UZ obrazu, rozlišovací schopnost, průnik UZ tkáněmi, A-mode, B-mode, M-mode, barevná Dopplerovská analýza.

9. týden Základní komponenty UZ přístroje, druhy sond a jejich použití, záznam UZ vyšetření, příčiny vzniku artefaktů.

10. týden Shrnutí CT a UZ.

Osnova cvičení:

1.–2. týden CT – výukový videoprogram, rozbor technických parametrů, možnosti moderních zařízení CT z hlediska vybavení a příslušenství včetně SW, přehled zařízení na trhu, ukázka experimentální sady realizující CT princip.

3.–4. týden UZ – základní seznámení s UZ diagnostickým zobrazovacím přístrojem, ilustrace zobrazovacích módů, technických parametrů, sond, ovládacích prvků, ukázka dopplerovských systémů.

5.–6. týden Vyšetřovací protokoly pro jednotlivé části těla na CT.

7.–8. týden UZ vyšetření jednotlivých orgánů a oblastí lidského těla.

9.–10. týden Shrnutí, opakování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HOZMAN, Jiří a Karel ROUBÍK. Tomografické zobrazovací metody v lékařství – CT. Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. Je k dispozici na https://download.cvut.cz/vyukova-videa-pro-fbmi/ (autorizovaný přístup ČVUT)

[2] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-608-3.

[3] HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie: jak pracovat s ultrazvukovým diagnostickým přístrojem: praktická příručka s teoretickým úvodem pro stáž připravenou v rámci projektu: „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2895-6.

[4] CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-221-4.

[5] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1011-7.

[6] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

Doporučená literatura:

[7] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. ISBN 80-85438-19-4.

[8] SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

[9] SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

[10] GILL, Robert. The physics and technology of diagnostic ultrasound: a practitioner's guide. Sydney: High Frequency Publishing, 2012. ISBN 9780987292100.

[11] GILL, Robert W. Physics and technology of diagnostic ultrasound: study guide. Sydney: High Frequency Publishing, 2016. ISBN 9780987292148.

[12] Multislice CT. 3rd rev. ed. Editor M. F. REISER. Berlin: Springer, 2009. Medical radiology. ISBN 978-3-540-33124-7.

[13] Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Editor M. A. FLOWER. Boca Raton: CRC, 2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6593206.html