Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přístrojová technika v radioterapii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPTRTP KZ 2 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Ondřej Krahula
Přednášející:
Ondřej Krahula
Cvičící:
Ondřej Krahula
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty s běžně využívanou přístrojovou technikou na radioterapeutických pracovištích formou členění do logických celků sledujících obvyklý způsob práce. Součástí je pochopení přístrojů nejen z funkčního hlediska, ale i základní technické znalosti vyložené ne-technicky. Získané informace by měly poskytnout dostatečný základ a teoretickou přípravu, před samotnou prací na přístrojích v praxi. Nezbytnou složkou je i výklad doporučení provádění povinných testů přístrojů kontrolujících funkčnost a bezpečnost. Není kladen důraz na detailní technické provedení jednotlivých systémů, ale pouze na dostupná koncepční řešení a pochopení z nich vyplývajících fyzikálních limitů dosažitelných technických parametrů. Student bude schopen posoudit a pochopit rozdíly mezi jednotlivými druhy modalit při jejich použití v praxi.

Požadavky:

Požadavky na studenta: Není dovolena žádná absence, pouze se omlouvají případy nemoci a další případy hodné zřetele (pokud možno, vše doloženo). Klasifikovaný zápočet je složen z 2 písemných testů a ústního přezkoušení z 10 teoretických okruhů otázek. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat 2 písemné testy, přičemž minimálně 1 test musí být hodnocen 15 body (student může opakovat pouze 1 ze 2 testů, opravný test bude mít jiné zadání), náplň testů vychází z probrané problematiky v rámci přednášek a cvičení, testy budou tvořeny otázkami typu ABC (pouze jedna správná) a otevřenými otázkami. Za každý test lze získat max. 30 bodů a min. 15 bodů. Za ústní přezkoušení lze získat max. 40 bodů a min. 20 bodů. Celkem min. 50 bodů a max. 100 bodů odpovídající stupnici ECTS ČVUT.

Osnova přednášek:

1. týden Základní poznatky oboru radioterapie, základní terminologie.

2. týden Přístrojové vybavení pro radioterapii, typy přístrojů, příslušenství.

3. týden Výpočetní systémy pro plánování radioterapie, CT a radioterapeutické simulátory.

4. týden Ozařovače, zdroje záření, bezpečnostní prvky ozařovacích přístrojů, laserové zaměřovače.

5. týden Terapeutický rtg ozařovač.

6. týden Kobaltový a cesiový ozařovač.

7. týden Klinické urychlovače (lineární a kruhové).

8. týden Technické prostředky používané jako doplňkové k radioterapii (hypertermie, radiofrekvenční ablace).

9. týden Přístroje pro brachyterapii, stanovení základních parametrů brachyterapeutických zdrojů.

10. týden Stereotaktické ozařování, nekonvenční radioterapie, Leksellův gama nůž, CyberKnife, tomoterapie.

11. týden Nové, speciální technologie (terapie s modulovanou intenzitou svazku, mnoholistový kolimátor, inverzní plánování, verifikační snímkování, TBI – celotělové ozařování, protonová terapie).

12. týden Dokumentace vedená u přístroje, provozní deník, metrologie ionizujícího záření, dozimetrie in vivo.

13. týden Obsluha, údržba, servis ozařovací techniky, kontroly ozařovacích přístrojů, ZPS, ZDS, dokumentace, audit.

14. týden Exkurze na vybrané pracoviště.

Osnova cvičení:

Vzhledem k organizaci výuky budou probíhat nejdříve přednášky a následně cvičení na klinickém pracovišti, aby bylo zajištěno, že cvičení budou navazovat na poznatky z přednášek a že se studenti seznámí i s praktickými aspekty jednotlivých okruhů přednášek a cvičení.

1. týden Podmínky klasifikovaného zápočtu, harmonogram výuky cvičení, BOZP během exkurzí, možnosti a příklady uplatnění absolventů, kompetence radiologických asistentů v oblasti radioterapie, příklady činností.

2. týden Motivační a výuková videa z oblasti přístrojového vybavení pro radioterapii, typy přístrojů, příslušenství.

3. týden Lineární urychlovač – základní součásti lineárního urychlovače a příklady příčin závad, pokud se objeví vybraná chybová hlášení.

4. týden Kolimační systémy – popis kolimačních systémů radioterapeutických přístrojů jako lineární urychlovač, lineární urychlovač pro stereotaktickou radioterapii, tomoterapie, gamanůž, Cyberknife, kobaltový ozařovač, rentgenový ozařovač. Příklad ověření mechanické přesnosti nastavení kolimačního systému.

5. týden Radioterapeutický ozařovací stůl – požadavky, použité materiály, stupně volnosti a jejich ověřování, používání fantomů.

6. týden Kontrolní test č. 1. Izocentrum – definice, ověření polohy, pomůcky, zaměřovací lasery.

7. týden Zobrazovací systémy v radioterapii – přídavné zobrazovací systémy používané v radioterapii k verifikaci polohy pacienta a cílového objemu, princip 2D a 3D zobrazení pomocí přídavných zobrazovacích systémů, zkoušky, fantomy.

8. týden Radioterapeutický simulátor – základní funkce a součásti, odlišnosti CT simulátoru od CT přístroje používaného pro diagnostické účely, výhody a nevýhody RTG simulátoru a CT simulátoru, zkoušky u RTG simulátoru a CT simulátoru, pomůcky a fantomy pro zkoušky simulátoru.

9. týden Onkologický informační systém (OIS) – export/import dat.

10. týden Plánování radioterapie (vybrané příklady, optimalizace při např. použití endoprotézy kyčelního kloubu).

11. týden Metrologie a zkušební vybavení v radioterapii.

12. týden Kontrolní test č. 2. Příklad technické specifikace radioterapeutického ozařovače a onkologického informačního systému.

13. týden Klasifikovaný zápočet – skupina č. 1.

14. týden Klasifikovaný zápočet – skupina č. 2.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SABOL, Jozef a Petr VLČEK. Radiační ochrana v radioterapii. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04757-6.

[2] DOROTÍK, Jan. Radioterapeutické přístroje. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1376-9.

[3] ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3.

Doporučená literatura:

[4] HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4.

[5] BINAROVÁ, Andrea. Radioterapie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7368-701-4.

[6] MCDERMOTT, Patrick N. a Colin G. ORTON. The physics & technology of radiation therapy. Madison: Medical Physics Publishing, c2010. ISBN 978-1-930524-32-3.

[7] Image-guided IMRT. Editor Thomas BORTFELD. Berlin: Springer, 2006. ISBN 978-3-540-20511-1.

[8] Proton therapy physics. Editor Harald PAGANETTI. Boca Raton: Taylor & Francis, c2012. Series in medical physics and biomedical engineering, 20. ISBN 9781439836446.

[9] Extracranial stereotactic radiotherapy and radiosurgery. Editor Ben J SLOTMAN, editor Timothy SOLBERG, editor Dirk VERELLEN. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. ISBN 978-0-8247-2697-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Krahula O.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
ÚVN Praha
místnost ÚVN
Krahula O.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6591706.html