Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finanční podniková inteligence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-FBI.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Petra Pavlíčková
Přednášející:
David Buchtela
Cvičící:
David Buchtela
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty v prvé řadě s finančním účetnictvím jako nástrojem evidence uskutečněných podnikových operací a podkladů pro analýzu podniku, stanovení jeho hodnoty a další indikátory pro srovnání s jinými podniky a manažerské rozhodování na taktické a strategické úrovni. Druhým pohledem je manažerské účetnictví jako nástroj finančního řízení a predikce vývoje podniku. Manažersky orientované účetnictví umožňuje sledovat finanční stav a výkonnost podnikových aktivit přes několik účetních období, multidimenzionální pohled na podniková data, umožňuje efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a využívat hodnotové informace ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Principy manažerského účetnictví, popsané v tomto předmětu, jsou základem modulů Business Inteligence podnikových informačních systémů, systémů podpory rozhodování a dalších znalostně orientovaných systémů.

Požadavky:

Pro předmět nejsou nutné žádné vstupní předpoklady, je ale vhodné předem absolvovat předmět BI-EPP Ekonomické podnikové procesy.

Osnova přednášek:

1. Vymezení pojmu finanční podnikové inteligence a vztahu finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Předmět a cíle finančního účetnictví.

2. Účetní zásady a metody. Účetní formy. Účty, účtová osnova, účtový rozvrh. Účetní případy (transakce) a jejich vliv na majetkovou strukturu podniku.

3. Dlouhodobý a oběžný majetek ve finančním účetnictví. Účetní a daňové odpisy majetku.

4. Zúčtovací vztahy - zúčtování s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci a státními institucemi.

5. Vlastní a cizí kapitálové zdroje.

6. Náklady a výnosy ve finančním účetnictví.

7. Účetní závěrka a výstupy finančního účetnictví.

8. Finanční analýza - vybrané ukazatele finančního hodnocení podniku.

9. Předmět a cíle manažerského účetnictví. Pojetí majetku a nákladů v manažerském účetnictví. Rozdíly oproti finančnímu účetnictví.

10. Metody kalkulace a kalkulační systém podniku. Ocenění vztahů mezi středisky. Typy odpovědnostních středisek. Vnitropodnikové účetnictví.

11. Vztah plánů a rozpočtů. Řízení na základě odchylek. Význam controllingu.

12. Zdroje a výstupy systémů Business Inteligence.

Osnova cvičení:

Praktické účtování v programu STEREO:

1. Počáteční stavy účtů

2. Dlouhodobý majetek - pořízení a odpisy

3. Dlouhodobý majetek - prodej a vyřazení

4. Zásoby - metoda A

5. Zásoby - metoda B

6. Dodavatelsko odběratelské vztahy

7. Účtování DPH, přenesená povinnost

8. Časové rozlišení, cestovné a stravné

9. Zúčtování mezd

10. Dlouhodobý kapitál, půjčky

11. Uzávěrkové operace, daň z příjmu

12. Manažerské účetnictví

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty v prvé řadě s finančním účetnictvím jako nástrojem evidence uskutečněných podnikových operací a podkladů pro analýzu podniku, stanovení jeho hodnoty a další indikátory pro srovnání s jinými podniky a manažerské rozhodování na taktické a strategické úrovni. Druhým pohledem je manažerské účetnictví jako nástroj finančního řízení a predikce vývoje podniku. Manažersky orientované účetnictví umožňuje sledovat finanční stav a výkonnost podnikových aktivit přes několik účetních období, multidimenzionální pohled na podniková data, umožňuje efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a využívat hodnotové informace ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Principy manažerského účetnictví, popsané v tomto předmětu, jsou základem modulů Business Inteligence podnikových informačních systémů, systémů podpory rozhodování a dalších znalostně orientovaných systémů.

Studijní materiály:

1. Turban E., Sharda R., Delen D. : Decision Support and Business Intelligence Systems (9th Edition). Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02426-4.

2. Turban E. : Business Intelligence: A Managerial Approach. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0-13-610066-9.

3. Máče M. : Účetnictví a finanční řízení. Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4574-9.

4. Strouhal J., Židlická R., Cardová Z. : Manažerské účetnictví, Management Press, 2010. ISBN 978-80-726-1217-8.

5. Paul D., Cadle J., Yeates D. : Business Analysis. BCS Learning & Development, 2014. ISBN 978-1-780-17277-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-FBI

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-FBI
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6561906.html