Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOVLZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se seznámí se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních a úhradových systémů v péči o zdraví. V návaznosti na organizační systémy pak také s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Aplikace zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na dozorování. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Požadavky:

1. Prokázání znalostí písemným testem

2. Test obsahuje 20 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna)

Osnova přednášek:

- Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly, financování, zdroje, příjmy, výdaje.

- Současné organizační systémy zdravotnictví. Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

- Zdravotní politika státu, etické principy ve zdravotnictví, mezinárodní konvence o biomedicíně.

- Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče.

- Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

- Vznik práva, právní normy, systém práva v ČR.

- Úvod do občanského, pracovního, správního a trestního práva.

- Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

- Právní systém, hierarchie právních předpisů. Legislativní proces. Mezinárodní, evropské a národní právo. Úmluva o biomedicíně. Evropské směrnice a nařízení.

- Zdravotnická legislativa. Zákon o zdravotních službách. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Atomový zákon. Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Zákon o bezpečnosti výrobků

- Zákon o zdravotnických prostředcích a související předpisy. Zdravotnická dokumentace. Zákon o elektronickém zdravotnictví

- Občanský zákoník (smlouvy). Zákon o veřejných zakázkách.

- Zákon o metrologii. Technická normalizace ve světě, Evropě a ČR. Technické normy vztahující se k prostředkům zdravotnické techniky, zdravotnické prostředky v očním lékařství a optometrii

- Systémy managementu jakosti. Správná výrobní, laboratorní a klinická praxe

- Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Zákonné předpisy v přímém vztahu k výkonu povolání Optometrista

- Elektronická dokumentace, její zabezpečení, ochrana pacientských dat

- Metrologie na oční klinice, plánování kontrol zdravotnických prostředků, případové studie

- Legislativa spojená se zřízením a provozem optiky, vztah zaměstnavatel – zaměstnanec

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zajistit u studentů základní informace o právním prostředí zdravotnictví, pochopení rozdílu trestního, správního a občanského práva.

Základní informace o vztazích se zdravotními pojišťovnami a úhradách péče

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠULCOVÁ, M. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018, 80 s. ISBN: 978-80-7561-115-4.

[2] MACH, J. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010, 320 s. ISBN: 978-80-247-3683-9.

[3] DUDOVÁ, J. Právo na ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011, 420 s. ISBN: 978-80-7201-854-3.

[4] MACH, J. Medicína a právo. V Praze: C. H. Beck, 2006, 256 s. ISBN: 80-7179-810-X.

[5] JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2016, 476 s. ISBN: 978-80-7400-611-1.

[6] PRUDIL, L. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN: 978-80-7552-507-9.

[7] Bříza, J. Základy veřejného zdravotnictví – interní text FBMI ČVUT.

[8] ČEPICOVÁ, K. Nejčastější právní situace: rádce pro každý den. Brno: Edika, 2014, 192 s. ISBN: 978-80-266-0406-8.

[9] ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 852 s. ISBN: 978-80-7552-321-1.

Doporučená literatura: (zákony vždy v platném znění)

[1] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

[2] Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

[3] Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

[4] Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

[5] Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

[6] Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

[7] Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

[8] Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

[9] Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

[10] Vyhláška č. 116/2012 Sb. o předávání údajů do národních statistických systémů.

[11] ŠÍMA, A., SUK. M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 15. doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, 432 s. ISBN: 978-80-7400-663-0.

[12] UHEREK, P. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 216 s. ISBN: 978-80-7478-476-7.

[13] ŠUSTEK P. HOLČAPEK, T. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 852 s. ISBN: 978-80-7552-321-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473606.html