Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy pedagogiky a edukace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOZPE KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ve výuce se studenti postupně seznamují s pedagogikou jako vědní disciplínou, učí se chápat základní pedagogické kategorie a jejich vzájemné vztahy. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Využívají se aktivační metodiky ke zvýšení motivace studentů. Po absolvování výuky má student porozumět předmětu a metodám obecné i speciální pedagogiky. Rovněž se má naučit pracovat a využívat nejnovější poznatky o procesu vzdělávání z domácích zdrojů i ze zahraničí.

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je účast na cvičeních (možná 1 omluvená absence lékařsky podložena). Další podmínkou je vypracování týmového projektu a jeho prezentace v rámci cvičení dle pokynů vyučujícího a poslední část klasifikovaného zápočtu probíhá písemný test v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku pedagogiky a edukace.

V písemném testu bude celkově 10 otázek s volnou odpovědí. Otázky budou plně kolidovat s probíranou tématikou. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 22 - 20 bodů

E - 19 - 16 bodů

Méně než 16 bodů - F

Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem udělení stupně F z klasifikovaného zápočtu.

Osnova přednášek:

Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, historie, její struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie a její proměny.

Pedagogické disciplíny a jejich aktuální otázky.

Speciální pedagogika jako vědní disciplína, základní terminologie, diagnostika, historický vývoj postojů k postiženým, vývoj péče o postižené.

Handicap z hlediska individuálního a sociálního vývoje člověka, příčiny postižení, klasifikace handicapů podle doby vzniku a druhu, výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás, socializace, integrace, inkluze, komprehenzivní rehabilitace.

Výchova a vývoj člověka, společnost, vliv prostředí na výchovu člověka.

Výchovný a vzdělávací proces, nové alternativní terapeutické přístupy v práci a ve vzdělávání lidí s handicapem.

Český vzdělávací systém v kontextu EU, aktuální otázky českého vzdělávání.

Osnova cvičení:

Zjišťování a diagnostika učebních stylů.

Jemná motorika, grafomotorika.

Optická diferenciace, optická paměť, optická pozornost.

Akustická diferenciace, akustická paměť, akustická pozornost. Kompenzační pomůcky, alternativní a augmentativní komunikace

Lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita.

Alternativní terapie - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie.

Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior, komunikačních stylů, aktivního naslouchání, komunikačních pravidel s postiženými lidmi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvládnutí základů pedagogiky a edukace v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky. Seznámit studenty s pedagogikou zabývající se výchovou, vzděláváním lidí s handicapem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017 ISBN: 978-80-262-1228-7.

[2] PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2015 ISBN: 978-80-262-0872-3.

[3] PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 2006. ISBN: 80-7315-120-0.

[4] SLOWIK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2007. ISBN: 978-80-247-1733-3.

Doporučená literatura:

[1] KVĚTOŇOVÁ, ŠVECOVÁ, L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: 2004. ISBN: 80-7315-063-8.

[2] VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-802-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473506.html