Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

První pomoc

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených zdraví.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Požadavky:

1. prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních

2. první část hodnocení je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu postiženého a správné vyřešení zdravotního stavu v aplikacích první pomoci laikem) – 1/3 známky

3. druhá část hodnocení je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70 % správných odpovědí) – 2/3 známky

4. 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

Osnova přednášek:

1. Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy, přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem, postup po příjezdu odborné pomoci.

2. Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí, využití automatizovaná externí defibrilaci.

3. Šok - rozdělení šokových stavů, protišoková opatření.

4. První pomoc u termických traumatech, poranění elektrickým proudem, chemická traumata.

5. Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové, vnější, vnitřní), zástava krvácení.

6. První pomoc při vybraných neúrazových urgentních stavů.

7. Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky.

Osnova cvičení:

1. Základní neodkladná resuscitace dospělého - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací.

2. Základní neodkladná resuscitace dítěte, použití AED při KPR a externí defibrilace

3. Základy obvazové techniky, neodkladná první pomoc při krvácení.

4. První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým, improvizovaný transport.

5. Modelové situace: náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy - epilepsie, febrilní křeče, intoxikace).

6. Měření základních fyziologických funkcí, farmaka používaná v domácí péči.

7. Zápočet.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] MALÁ, L., PEŘAN., D. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016, 183 s. ISBN: 978-80-7429-693-2.

[2] Kolektiv autorů. Základy první pomoci. 2., upravené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017, 75 s. ISBN:978-80-87729-22-9.

[3] PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2016, 104 s. ISBN:978-80-247-5556-4.

Doporučená literatura:

[1] Kolektiv autorů. Zdravotník zotavovacích akcí. 8., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2017, 186 s. ISBN: 978-80-87729-23-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6469906.html