Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hygiena a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOHE KZ 2 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět představuje komplexní seznámení posluchačů s problematikou ochrany veřejného zdraví v ČR, včetně legislativních podkladů a metodami práce používanými v tomto oboru. Pozornost je věnována poznatkům z hygienických oborů a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, zejména s ohledem k využití v budoucí praxi ve zdravotnických zařízeních. Je přednášena problematika podpory zdraví jako významná součást ovlivňování veřejného zdraví. Součástí je i seznámení s významnými epidemiologickými riziky v ČR i v mezinárodním kontextu.

Požadavky:

Požadavky na studenta: zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Forma ověření studijních výsledků: písemný test s volenou odpovědí. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Ochrana veřejného zdraví, legislativa, monitoring zdraví a životního prostředí, indikátory zdraví a životní prostředí, biologický monitoring. Hygiena odpadů, možnosti likvidace, zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení.

2. Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organizmus, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, ionizující záření, teplota, tlak.

3. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení (stavebně technické a provozní).

4. Zásady hygienicko – protiepidemického režimu, desinfekce, desinsekce, sterilizace, péče o zdravotnické prostředky. Hygiena pracovního prostředí – rizikové faktory, hygienické limity, nejčastější škodliviny a jejich vliv na zdraví, kategorizace prací. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, osobní ochranné pomůcky. Hygiena rukou.

5. Definice oboru hygiena a epidemiologie, terminologie, epidemiologická metoda práce.

6. Proces šíření nákazy, epidemiologická opatření, epidemiologická surveillance. Očkování. Principy neinfekční epidemiologie.

7. Respirační a akutní průjmová onemocnění virového a bakteriálního původu.

8. Nemoci šířené krevní cestou (virové hepatitis B, C, HIV/AIDS). Nově se vyskytující infekce, aktuální epidemiologická rizika v ČR a ve světě.

9. Infekce spojené se zdravotní péčí, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, resistence na ATB.

10. Bioterorizmus – nákazy jako bojové biologické prostředky, možnosti zneužití teroristy a ochrana proti nim.

11. Hygiena ovzduší – chemické složení a fyzikální vlastnosti venkovního a vnitřního (indoor) ovzduší, vliv na zdravotní stav populace. Mikroklima, větrání.

12. Hygiena vody – požadavky na kvalitu pitné vody, teplé vody, požadavky na RHB bazény; opatření při zásobování, zdravotní nebezpečí z různých druhů vod.

13. Hygiena půdy – složení půd, zdravotní rizika při jejím znečištění pro obyvatelstvo.

14. Zásady dozoru nad hygienickými podmínkami. Sankce.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je komplexní seznámení posluchačů s problematikou ochrany veřejného zdraví v ČR, včetně legislativních podkladů a metodami práce používanými v tomto oboru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠULCOVÁ, M. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání třetí přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018, 149 s. ISBN: 978-80-7561-116-1.

[2] ŠRÁMOVÁ, H. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013, 400 s. ISBN: 978-80-7345-286-5.

[3] MELICHARČÍKOVÁ, V. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015, 174 s. ISBN: 978-80-7492-139-1.

[4] GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P.. 100 infekcí: epidemiologie pro praxi. Praha: Triton, 2015, 288 s. ISBN: 978-80-7387-846-7.

[5] HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Triton, 2015, 263 s. ISBN: 978-80-7387-934-1.

[6] SCHINDLER, J. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2014, 248 s. ISBN: 978-80-247-4771-2.

[7] ŠULCOVÁ, M. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018, 80 s. ISBN: 978-80-7561-115-4.

Doporučená literatura:

[1] PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009, 158 s. ISBN: 978-802-4616-315.

[2] TUČEK, M., SLÁMOVÁ, A. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 214 s. ISBN: 978-80-246-2136-4.

[3] PODSTATOVÁ, Re. Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi. Praha: Jesenius, 2010, 141 s. ISBN: 978-807-3452-124.

[4] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6469206.html