Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Psychologie a komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPSO KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci přednášek se studenti průběžně seznámí s problematikou psychologie nemocných, se psychickými stavy v rámci diagnosticko - terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Studentům jsou poskytnuty teoretické znalosti základních psychologických postupů při komunikaci s pacienty s různým druhem a stupněm poškození zdraví, návody jak zvládat náročné situace v péči

o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a také je zdůrazněna problematika důležitost péče o duševní stav zdravotnických pracovníků.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

1. Zápočet bude probíhat formou písemného testu, otázky budou plně v souladu s probíranou tématikou.

2. Aktivní účast na cvičeních - student je povinen se aktivně účastnit řešení modelových situací,

3. Zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma, a to ve formě powe rpointové prezentace,,

4. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených

důvodů.

Osnova přednášek:

1 - 2 týden. Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologická problematika nemocného - jeho pojetí zdraví a přístupu k projevům nemoci a s tím spojeného procesu léčby, včetně autoplastického obrazu nemoci. Nemoc jako složitá životní situace. Změny v prožívání a chování v průběhu nemoci.

3 - 4 týden. Osobnost. Vliv typu osobnosti na proces prožívání nemoci. Psychologické problémy pacientů v návaznosti na jednotlivé druhy nemocí, možností psychologicko-terapeutického ovlivnění projevů nemoci (bolest, strach, úzkost apod.) a to včetně jejich specifik s ohledem na současný stav a věk pacienta. Psychologická péče o psychosomaticky nemocné.

5 - 6 týden. Využití transakční analýzy v komunikačním procesu. Rozvoj komunikačních dovedností. Aspekty krizové komunikace.

7 - 8 týden. Specifika přístupu k pacientům trpícím neurotickými poruchami, panickou poruchou při poskytování zdravotnické péče a v průběhu hospitalizace. Možnosti psychoterapeutického ovlivnění.

9 - 10 týden. Zásady psychologického přístupu ve specifických situacích (např. přístup k obětem domácího násilí, týrání, zanedbávání atd.). Specifika přístupu k agresivnímu pacientovi a možnosti ovlivnění různých forem agresivního jednání.

11 - 12. týden. Stres. Duševní krize. První psychická pomoc. Zvládání psychické zátěže v práci zdravotnického pracovníka a možnosti posttraumatické péče. Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Možnosti prevence syndromu vyhoření.

13 -14 týden. Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám. Problematika přijetí infaustní prognózy zdravotního stavu. Problematika smrti a umírání s ohledem na věk nemocného. Přístup k rodině a nejbližším umírajícího.

Osnova cvičení:

1 - 2 týden Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior, komunikačních stylů, aktivního naslouchání, komunikačních pravidel s postiženými lidmi.

3 - 4 týden Praktický nácvik přístupu k pacientům s cílem ovlivnění jejich postojů k zdraví, nemoci a poskytované zdravotnické péče v průběhu nemoci. Překonávání náročných situací a závažných životních událostí psychickými obrannými mechanizmy.

5 - 6 týden Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícími psychosomatickým onemocněním, panickou atakou, neurózou, fobiemi a dalšími vybranými psychickými poruchami, které vedou k akutnímu zhoršení zdravotního stavu.

7 - 8 týden Psychologická péče o hospitalizované pacienty. Praktický nácvik psychologického přístupu k pacientům před složitými diagnostickými a terapeutickými postupy včetně možnosti ovlivnění jejich postojů. Specifika přípravy dětského pacienta k diagnostickým a terapeutickým postupům.

9 - 10 týden Praktický nácvik přístupu k jedinci, který byl obětí domácího násilí, týrání atd. Specifika přístupu k dětské oběti. Praktický nácvik zvládání agresivních projevů ze strany pacientů. Možnosti deeskalace napětí.

11 - 12 týden Praktický nácvik psychoterapeutických postupů vedoucích ke snížení účinku stresu jako negativního faktoru ovlivňujícího rozvoj syndromu vyhoření a syndromu pomocníka.

13- 14 týden Obhajoba power pointových prezentací studentů na vybraná témata. Závěrečný písemný test.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

[1] ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., Šrámková, J. Zdravotnická psychologie - teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007, 232 s. ISBN: 978-80-247-2068-5.

[2] VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003, 397 s. ISBN: 80-7178-740-X.

[3] EVANGELU, J. E. Krizová komunikace, efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Moravská Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2013, 96 s. ISBN: 978-80-7418-175.

[4] LÁTALOVÁ, K. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN: 978-80-247-4454-4.

[5] STOCK, Ch. Syndrom vyhoření. Praha: Grada, 2010, 112 s. ISBN: 978-80-247-3553-5.

[6] MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6.

[7] POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3271-8.

[8] PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 9788024729688.

[9] BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-332
Ralbovská D.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6468406.html