Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Plánování regionů a krajiny I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
520PRK1 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav krajinářské architektury
Anotace:

(Krajinné plánování je chápáno jako plánovací proces s vlastní metodologií zaměřený výrazně na optimalizaci a „tvorbu“ krajiny (z hlediska udržitelnosti, zachování a rozvoje kulturní identity a estetických hodnot území).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Předmět a úkoly krajinného plánování. Rozdíly mezi plánovacími procesy (krajinné plánování versus územní, strategické, regionální atd. plánování). Vývoj krajinného plánování v ČR. Udržitelný rozvoj - implementace teorie udržitelnosti v tvorbě politik, strategií a prostorových plánů.

2. Metodologie krajinného plánování. Hlavní světové přístupy a česká specifika. Integrace krajinného plánování do hlavních plánovacích nástrojů (územní plánování, pozemková úprava, oborové plánování). Tvorba krajinářské strategie a politiky.

3. Evropská úmluva o krajině - změna paradigmatu udržitelnosti. Vnímání krajiny obyvateli - vyhodnocení situace a aplikace výsledků v krajinných plánech. Participativní plánování. Cíle a metody, legislativní rámec. Příklady aplikace v tvorbě prostoru krajiny.

4. Identita a hodnoty krajiny. Expertní a participativní metody hodnocení krajinného rázu. Vymezování přírodních, kulturních a estetických hodnot krajiny. Hodnocení krajinného rázu jako podklad v tvorbě krajinného prostoru. Typy krajin.

5. Krajinný plán a územní studie krajiny. Cíle a obsah dokumentace, metodologie tvorby. Interpretace vlastností krajiny, diagnostika území.

6. Krajinný plán a územní studie krajiny. Tvorba návrhu. Definování vize, návrh scénářů krajiny, prezentace návrhu veřejnosti.

7. Monitoring území a metody hodnocení vlivu záměrů na udržitelný rozvoj a životní prostředí. Krajinné indikátory. Interpretace dat monitoringu.

8. Současné a očekávané problémy udržitelného rozvoje území a možnosti jejich řešení - současné ekologické problémy a možnosti jejich řešení. Ochrana biodiverzity. Ekologické sítě a zelená infrastruktura. Tvorba návrhu ÚSES - podklady, rozbor území, různé přístupy k tvorbě návrhu sítě. ÚSES versus zelená infrastruktura.

9. Současné a očekávané problémy udržitelného rozvoje území a možnosti jejich řešení - adaptace na klimatickou změnu. Dopad klimatických změn na sídla a krajinu v ČR. Urban sprawl. Principy adaptace z pohledu krajinářské architektury. Příklady řešení v zahraničí a v ČR.

10. Současné a očekávané problémy udržitelného rozvoje území a možnosti jejich řešení - revitalizace zemědělské krajiny. Péče o půdu. Půdo-ochranná opatření z pohledu krajinářské architektury. Fragmentace a prostupnost krajiny.

11. Současné a očekávané problémy udržitelného rozvoje území a možnosti jejich řešení - optimalizace vodního režimu v krajině. Problémy hospodaření s vodou v krajině. Revitalizace říčních systémů. Přírodě blízká opatření na tocích v sídle a v krajině - příležitosti a limity.

12. Současné a očekávané problémy udržitelného rozvoje území a možnosti jejich řešení - regenerace krajiny a konverze brownfields a post-industriální design. Problémy současných brownfields, příklady řešení v ČR a v zahraničí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6397006.html