Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systematizace jazykových prostředků 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APS3 Z 1 2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04APS3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04APS2
Úspěšná klasifikace předmětu 04APS3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04APSK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předpokladem postupu do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu 04APS2, na který tento kurz navazuje. Orientuje se i nadále na systematizaci a upevňování gramatických poznatků a jejich používání.

Požadavky:

Zvládnutí mluvnice dle požadavků kurzu 04APS2 a získání zápočtu.

Osnova přednášek:

Další rozšíření gramatických znalostí, zejména syntaktických struktur ve srovnání s češtinou (infinitivy a gerundium, přechodníky a jejich vazby, typy vedlejších vět; konjunktiv, inverze, slovosled).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Zopakovat a dále utřídit a systematicky doplnit zbývající gramatické jevy převážně syntaktické povahy (další infintivní vazby, účelové věty, gerundium, gerundiální vazby oproti infinitivním, přechodníky a přechodníkové vazby, 2 typy vztažných vět, přípustkové a přací věty, konjunktiv, inverze, slovosled, přitakání), procvičit je a tím upevnit.

Schopnosti:

Umět uplatnit procvičované gramatické jevy v ostatních předmětech kurzu APIN, a to jak v ústním tak i v písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.

Být schopen složit souhrnnou zkoušku z anglické gramatiky (04APSK) a státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:

[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání

[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010

[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6352606.html