Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kvalita, spolehlivost, testování zdravotnických prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBKST ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty, které ovlivňují kvalitu, spolehlivost a testování zdravotnických výrobků tj. s managementem kvality ve zdravotnictví. V rámci předmětu budou probrány jak související používané normy, tak jednotlivé metody používané v managementech kvality a spolehlivosti zdravotnických prostředků.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Student je povinen vypracovat zadané praktické úkoly na cvičeních. Na seminářích je maximálně možné získat 70 bodů. Pro udělení zápočtu je potřeba získat min. 40 bodů. Dále je student povinen napsat závěrečný zápočtový test na minimálně 50 % bodů.

Hodnocení zkoušky:

Student s uděleným zápočtem je hodnocen na základě ústní zkoušky. Pro výsledné hodnocení se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

- Základní pojmy a přístupy v systému managementu kvality.

- Systémy technické normalizace. Základy tvorby norem.

- Systém managementu kvality - ISO 9000, 9001, 9004.

- Systém managementu kvality zdravotnických prostředků - ISO 13 485

- Systémy managementu měření - ISO 10 012

- Audit systému managementu kvality - ISO 19 011

- Spolehlivost zdravotnických prostředků.

- Stanovení charakteristik spolehlivosti zdravotnických prostředků.

- Statistické metody hodnocení kvality

- Normy v oblasti testování zdravotnických prostředků

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

- Aplikace normy ISO 9001

- Aplikace normy ISO 13 485

- Audit systémů managementu kvality

- Aplikace normy ISO 10 012

- Stanovení a výpočty charakteristik spolehlivosti

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

MADAR, Jiří a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 248 s. ISBN 80-247-0585-0.

MENTLÍK, Václav. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978- 80-7300-412-5.

SEDLACEK, Milan. Kvalita a výkonnost průmyslových podniku. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 9788021081741.

NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6242006.html