Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Veřejné zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBVZ ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Věra Adámková, Jan Bříza
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V návaznosti na organizační systémy budou studenti také seznámeni s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Principy správního, trestního a občanského práva

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: prokázání znalostí písemným testem, test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna).

Osnova přednášek:

Témata přednášek: sudý týden

1. týden Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly,

Současné organizační systémy zdravotnictví. Typy, historie, současnost.

2. týden Financování zdravotní péče. Zdroje, příjmy, výdaje.

Zdravotní politika státu, zadání seminárních prací.

3. týden Management ve veřejném zdravotnictví, komunikace, zdravotnické systémy ve světě.

Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče. Revizní činnost zdravotních pojišťoven.

4. týden Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Státní pojistěnci.

5. týden Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Rozhodování orgánů zajišťujících dozor, inspekce práce. Působnost inspektorátu, obsah kontroly.

6. týden Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

Etické principy ve zdravotnictví, mezinárodní konvence o biomedicíně.

Zdravotnické registry.

7. týden Opakovací kolokvium

zkouškový test.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních a úhradových systémů v péči o zdraví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9.

•DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-720-1854-3.

•TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8.

•MACH, Jan. Medicína a právo. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ABC. ISBN 80-7179-810-x.

•VURM, Vladimír. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-997-9.

•PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Vyd. 4., dopl. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-433-x.

•BŘÍZA, Jan. Základy veřejného zdravotnictví. Interní text FBMI ČVUT aktualizovaný pro daný ročník.

Doporučená literatura: (zákony vždy v platném znění) přehled platných zákonů na www.mzcr.cz;

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

•Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

•Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

•Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

•Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

•Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

•Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

•Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

•Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do národních statistických systémů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-1
Adámková V.
Bříza J.

16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6241506.html