Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podnikatelství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBPOD KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky podniku a organizací, podnikání, životního cyklu podniku a determinant ekonomického podnikového rozhodování. Podává přehled charakteristik základních forem ekonomických subjektů a vymezuje jejich vazby a význam v národní ekonomice. Předmět dále seznamuje s podstatou a řízením základních činností z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování) a vytváří tak obsahové i metodologické východisko pro tvorbu možného vlastního podnikatelského konceptu.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních (maximálně 1 absence). Zisk min. 50 ze 100 bodů na vícesložkovém systému hodnocení – max 50b z týmového projektu (podnikatelský plán), dále 50b z testu. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min. 50 bodů. Celkové hodnocení je realizováno podle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1.Podnikatelská příležitost – analýza PESTLE, podnikatelské prostředí (tržní struktury)

2.Právní formy podnikání – výhody a nevýhody, vhodnost ve vztahu k odvětví zdravotnictví

3.Velikost podniku – typické rysy malých a středních podniků ve vztahu k dílčím podnikovým procesům

4.Organizační struktura podniku, primární podnikové činnosti

5.Podnikatelské strategie a rozhodování v podniku v kontextu konkurence

6.Zdroje financování podniku – vlastní zdroje vs. cizí zdroje (finanční páka a daňový štít)

7.Náklady podniku a možnosti jejich racionalizace, výnosy podniku (výrobní a nevýrobní činnost)

8.Zisk a jeho efektivní přerozdělení, ztráta (vliv daně)

9.Investiční činnost podniku – dlouhodobé vs. krátkodobé investování

10.Majetek podniku (problematika odpisů)

11.Propojenost účetních výkazů podniku

12.Marketingová činnost podniku

13.Vyhodnocení podnikatelské činnosti (finanční analýza podniku)

14.Manažerské funkce v podniku

Osnova cvičení:

1.Cíle podnikání, vize, mise

2.Zákon o obchodních korporacích, Občanský zákoník

3.Velikost podniku – kooperace a integrace

4.Typologie organizačních struktur, manažerské funkce

5.Porterův model 5 sil, SWOT

6.Zlatá bilanční pravidla, aktivní působení finanční páky, zadluženost

7.Manažerské účetnictví (základní kalkulační techniky, přímé a nepřímé náklady)

8.Výnosy

9.Základní výkazy společnosti (Rozvaha, výsledovka)

10.Analýza poměrových ukazatelů v kontextu výkazů společnosti

11.Cash flow koncept

12.Hodnocení efektivnosti investic (Metoda TCO)

13.Majetek podniku – optimalizace majetkové výstavby podniku (odpisy)

14.Marketingový výzkum

Cíle studia:

Porozumění základním pojmům v oblasti podnikání,

Pochopení úlohy a významu podnikání pro hospodářský rozvoj,

Rozvíjení osobní tvořivosti a podnikatelské iniciativy,

Osvojení si klíčových kroků při zpracování podnikatelského záměru,

Pochopení fází podnikatelského procesu a zdrojů potřebných pro úspěšný rozvoj podnikatelských záměrů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DOWN, Simon. Enterprise, entrepreneurship and small business. Los Angeles: SAGE, 2010. ISBN 978-1-4129-1012-5.

•HATTEN, Timothy S. Small business management: entrepreneurship and beyond. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 2009. ISBN 978-0-618-99936-1.

•The invention of enterprise: entrepreneurship from ancient mesopotamia to modern times. Editor David S. LANDES, editor Joel MOKYR, editor William J. BAUMOL. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. Kauffman Foundation series on innovation and entrepreneurship. ISBN 978-0-691-15452-7.

Doporučená literatura:

•BYGRAVE, William D. a Andrew ZACHARAKIS. Entrepreneurship. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2011. ISBN 978-0-470-45037-6. Dostupné online na adrese: https://www.pdfdrive.com/entrepreneurship-second-edition-e19243194.html

•MARIOTTI, Steve, Tony TOWLE a Neelam Patel CHOWDHARY. Entrepreneurship: owning your future. 11th ed. Boston: Prentice Hall, [2010]. ISBN 978-0-13-512844-2. Dostupné online na adrese: https://www.pdfdrive.com/entrepreneurship-owning-your-future-e19415562.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6240506.html